Акредитиви

  • Акредитиви, откривани от Банката - документарният акредитив е ангажимент на Банката за плащане на определена сума при представяне в определен срок на документи, посочени в акредитива, при спазване на определени условия. Той може да бъде открит директно към бенефициент или с посредничеството на кореспондент на Банката в Дирекция "Международни разплащания" на Централно управление на Банка ДСК
  • Авизиране на акредитиви, открити от банки кореспонденти, в полза на клиенти на банката. Консултация на клиентите при изготвянето на документите за усвояване на сумите по акредитивите.
 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5