Банка ДСК предлага откриването на различни видове разплащателни сметки на своите корпоративни клиенти в лева, евро, щатски долари и други валути:

  • Стандартна разплащателна сметка
  • Разплащателна сметка на застрахователни брокери
  • Доверителна /ESCROW/ сметка
  • Особени сметки
  • Ликвидационни сметки
  • Привлечени средства със специално предназначение
  • Сметки на администратори на публични вземания и на разпоредители с бюджетни кредити