Кредити, предназначени за осигуряване на оборотни средства за финансиране на основната бизнес дейност - придобиване на суровини и материали, стоки и други краткотрайни активи.

Кредит овърдрафт

Кредит за покриване на временен недостиг на средства при обслужване на текущи плащания, при който се договарят размера и крайния срок за погасяване, без да се определят междинни срокове за усвояване и погасяване. Предоставя се и се усвоява от вашата разплащателна сметка, като автоматично се погасяване с всяко постъпление по нея.

Кредитна линия

Кредит за оборотни средства, при който се договарят размера /лимита/ и крайния срок, в рамките на които кредитът се усвоява и погасява, като погасената част от кредитната линия се счита за предоставена за повторно усвояване

Револвираща кредитна линия

Кредитът се усвоява и погасява в рамките на договорения срок, като погасената част от кредитната линия се счита за предоставена за повторно усвояване. Срокът на ползване на кредита е 12 месеца с възможност за продължаване до 120 месеца.

Кредитна линия с погасителен план

Срокът на кредита е 120 месеца, ползването му през първите 12 месеца е без намаляващи плафони, продължаването се извършва след преглед на финансовото състояние на клиента на всеки 12 месеца, в рамките на общия договорен срок. Погасяването се извършва по предварително договорен погасителен план, който се актуализира при всеки годишен преглед.

Стандартен кредит за оборотни средства

Кредитът се усвоява еднократно или на части в договорен за това срок, след което се погасява по договорен погасителен план или еднократно.

Лимит за бизнес кредитни карти

Кредитен лимит, от който се издават бизнес кредитни карти

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5