Законът за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и Наредба 38/2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (в сила от 1.11.2007 г.) въведоха в българското законодателство изискванията на правото на Европейския съюз относно предоставянето на услуги от страна на инвестиционните посредници (Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти (MiFID) и Директива 2006/73/ЕО на Комисията за прилагане на Директива 2004/39/ЕО). Сред основните цели на новата нормативна уредба е да се подобри нивото на защита на инвеститорите във финансови инструменти. Това се постига както с предоставянето на необходимата на клиентите информация относно видовете финансови инструменти, пазарите, на които те се търгуват, прилаганата от инвестиционния посредник политика за третиране конфликти на интереси и др., така и с предоставянето от страна на клиентите на необходимата на посредника информация, за да бъде той в състояние да направи оценка доколко услугата е подходяща за клиента

Считано от 3.01.2018г. влизат в сила промени на посоченото по-горе европейско законодателство, които се въвеждат с Директива 2014/65/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и Делегиран Регламент (ЕС) 2017/565 НА КОМИСИЯТА от 25 април 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива.  

Основна цел на новата нормативна уредба е отново да се подобри нивото на защита на инвеститорите във финансови инструменти чрез въвеждане на изисквания, свързани с процеса на управление на продукти, определяне на целеви пазар за предлаганите продукти и извършване на оценка за принадлежност на клиентите към този пазар, изготвяне на основни информационни документи за определена група продукти, прозрачност на разходи преди и след сключване на съответните сделки и други. Предвид това, преди подписването на договор за предоставяните от Банка ДСК ЕАД услуги, моля да се запознаете с посочената по-долу информация:

Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам