Банка ДСК ЕАД предлага попечителски услуги, които включват :

 • съхранение на финансови инструменти, респективно водене на регистър на безналични финансови инструменти в депозитарна институция (местна или чуждестранна);
 • транзакции с финансови инструменти по нареждане на клиенти;
 • получаване на текущ доход по финансови инструменти (дивиденти, купонни плащания и др.), държани за сметка на клиенти;
 • корпоративни събития: сливане, придобиване, разделяне, разпределяне на дивидент под формата на разпределяне на допълнителни (безплатни) акции, сплит, увеличаване на капитала на дружество чрез права или чрез разпределяне на допълнителни акции и др.

Банка ДСК изпълнява и функцията на банка - попечител на пенсионни фондове и банка - депозитар на дружества със специална инвестиционна цел.

Отдел „Попечителски услуги“ :

Павлин Борисов – (+359-2) 93 91 361

Миглена Партенева– (+359-2) 93 91 366

  
 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5