При валутния суап клиентът едновременно купува и продава една валута, за да купи друга валута , като двете сделки са с различни вальори – едната се изпълнява на датата на сключване, а другата на форуърдна дата. От една страна чрез валутния суап клиентът преобразува наличност от едната валута в друга валута , като така си осигурява краткосрочна ликвидност в различна валута, а от друга си гарантира курса  на форуърдната дата.

Характеристики:

  • Две сделки с различни посоки и дати, обединени в един продукт
  • Осигурява ликвидност в дадена валута
  • Гарантира курса за обратната сделка на падежа

Пример: Клиентът разполага с 1 000 000 USD и иска да си осигури краткосрочна ликвидност в EUR, като същевременно след 3 месеца трябва да направи разплащания към доставчици в USD, на стойност 1 000 000 USD. Зa целта сключва валутен суап със следните два крака:

1-ви крак, 01.09.2017: Клиентът продава 1 000 000 USD и купува EUR по курс 1.1817
2-ри крак, 30.11.2017: Клиентът купува 1 000 000 USD и продава EUR по курс 1.1900

Полезно

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати