Валутната опция е деривативен финансов инструмент.Банка ДСК е винаги продавач на опцията. Клиентът – купувач по опцията може да упражни правото си за закупуване или продажба на определена сума в дадена  валута в рамките на срока до падежа, по собствена преценка (при американски тип опции) или на датата на падежа (ако опцията е европейски тип), както и да продаде опцията обратно на Банка ДСК. Опцията предоставя право, но не и задължение да се закупи или продаде даден актив (валута) по предварително договорени условия в нареждането за покупка на валутната опция, за което клиентът заплаща предварително премия на Банка ДСК.

Параметри на валутната опция:

  • Кол опция ( call option) право да се купи валута, Пут опция (put option) право да се продаде валута
  • Цена на упражняване
  • Номинал
  • Базов актив (валутна двойка, по-долу посочени референтни валутни двойки)
  • Дата на падеж
  • Премия

Срок: Обичайно сделките с валутни опции се сключват за срок до 1 година.

Референтни валутни двойки могат да бъдат:
EURUSD, EURGBP, EURHUF, EURJPY, EURCHF, USDJPY, USDCHF
На падежната дата при европейски тип и при изтичане на срока при американски тип опции, клиентът не е длъжен да закупи или продаде валута, съгласно условията в подаденото нареждане за  покупка на валутна опция към  договора за търговия с опции.
Цели:  Постигане на цялостно елиминиране на валутния риск и предвидимост на плащанията

Контакти:

Дирекция „Продажби на дериватни трежъри продукти“

Деян Манковски: +359 2 80 10 862;

Величко Димов: +359 2 93 91 126

Полезно

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

Exception occured while executing the controller. Check error logs for details.