При гъвкав валутен форуърда клиентът има задължение да продаде една валута и да купи друга валута по предварително договорен курс, като изпълнението на задължението може да става на части (усвоявания) . При гъвкав валутен форуърд клиентът има задължение да продаде една валута и да купи друга валута до определена бъдеща дата по предварително договорен курс с възможност за частични изпълнения за срока на договора.

Характеристики:

  • Задължение за пълно изпълнение до падежа
  • Възможност за частични изпълнения по сделката
  • Защита от неблагоприятните движения на пазара

Пример: Клиентът сключва гъвкав валутен форуърд, със задължението да продаде 1 000 000 EUR и да купи 1 190 000 USD до 30.11.2017 (падеж). Клиентът прави 3 усвоявания през периода: на 10.09 за 200 000 EUR, на 01.10 за 500 000 EUR и на падежа (30.11) за остатъка от 300 000 EUR. Усвояванията се извършват по предварително договорения курс за EUR/USD – 1.1900.

Полезно

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати