При уиндоу форуърда клиентът има задължение да продаде една валута и да купи друга валута по предварително договорен курс, като изпълнението на задължението може да става на части (усвоявания) в определен интервал (прозорец) от време. Обичайно котировките за уиндоу форуърди са по-добри от тези за гъвкавите форуърди.

Характеристики:

  • Задължение за пълно изпълнение до падежа
  • Възможност за частични изпълнения през определен интервал от време
  • По-добри котировки от тези на гъвкавия форуърд.

Пример: Клиентът сключва уиндоу форуърд, със задължението да продаде 1 000 000 EUR и да купи 1 190 500 USD при падежна дата 30.11.2017 (падеж). Клиентът може да прави усвоявания през периода от 16.10 до 30.11.2017. Клиентът прави две усвоявания през периода: 700 000 EUR на 20.10 и 300 000 EUR на падежа (30.11). Усвояванията се извършват по предварително договорения курс 1.1905.

Полезно

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати