Лихвени опции и стратегии

Лихвен таван

Лихвеният таван е деривативен финансов инструмент  - лихвена опция  или серия от лихвени опции, защитаващи купувача срещу покачване на определен референтен лихвен индекс. Купувачът на опцията заплаща  премия при нейното закупуване.Обикновено, срочността на лихвения таван е от 1 до 10 години. Плащания към държателя на финансовия инструмент се извършват на месечна, тримесечна или полугодишна база, като периодите съответстват на срочността на референтния лихвен индекс. Всеки период, плащането се определя като се сравнява текущото ниво на плаващия референтен процент с цената на упражняване (тавана). Ако плаващият референтен процент надвишава тавана, плащането към държателя се базира на разликата между двете нива, срочността, номинала за периода и лихвената конвенция.  Ако плаващият референтен процент е под тавана, няма плащане за периода. Номиналната сума по лихвената опция не се разменя по време на договора. В комбинация с актив, лихвеният таван може да осигури предвидимост на паричните потоци по експозицията.

Референтен лихвен индекс може да бъде: Euribor – за сделки в EUR, Libor в USD – за сделки в USD, Libor в CHF- за сделки в CHF.
Честотата на плащанията зависи от срочността на референтния лихвен процент. Например, при едномесечен Euribor или при едномесечен Libor, честотата е едномесечна, а при тримесечен Euribor и при тримесечен Libor, честотата е тримесечна.
Срок на сделките с лихвен таван: Обичайно, сделките с лихвен таван се сключват за срок до 10 години.
Валута: Валутата на предлагания лихвен таван може да бъде EUR, USD или CHF.
Цели: Лихвеният таван се използва за хеджиране на лихвен риск.

Лихвен под

Лихвеният под е деривативен финансов инструмент - лихвена опция или серия от лихвени опции защитаващи купувача им срещу спад на определен референтен лихвен индекс. Купувачът на опцията получава плащане от продавача в случаите, в които референтният лихвен индекс е по-нисък от предварително определено ниво на защита (цена на изпълнение). Купувачът на лихвения под заплаща предварително премия за инструмента. Размерът на плащанията за всеки период се определя от разликата между стойността на референтния лихвен индекс и нивото на защита, като се отчита дължината на периода, номинала на уговорената главница и лихвената конвенция. В комбинация с актив, плащанията, по който зависят от плаващ лихвен индекс, лихвеният под може да осигури предвидимост на паричните потоци по експозицията.
Референтен лихвен индекс може да бъде: Euribor – за сделки в EUR, Libor в USD – за сделки в USD, Libor в CHF- за сделки в CHF.

Честотата на плащанията зависи от срочността на референтния лихвен процент. Например при едномесечен Euribor или едномесечен Libor, честотата е едномесечна, а при тримесечен Euribor и при тримесечен  Libor честотата е тримесечна.
Срок на сделките с лихвен под: Обичайно, сделките с лихвен под се сключват за срок до 10 години.
Валута: Валутата на предлагания лихвен под е EUR, USD или CHF.
Цели: Лихвеният под се използва за хеджиране на лихвен риск.

 

Лихвена яка

Лихвената яка е деривативен финансов инструмент, при който едната страна едновременно купува лихвен таван и продава лихвен под. Чрез покупката на лихвения таван клиентът получава защита от повишаващ се референтен лихвен индекс, а чрез продажбата на лихвения под намалява премията за закупуване на продукта. Продажбата на лихвения под излага клиента на риска от намаляващ референтен лихвен индекс. Когато референтният лихвен индекс е по-висок от нивото на лихвения таван, клиентът получава разликата между двете нива. Когато референтния лихвен индекс е по-нисък от нивото на лихвения под, клиентът заплаща разликата между двете. В случай, че референтният лихвен индекс се намира между двете нива, двете страни нямат задължения една към друга. Всички плащания отчитат условната главница за всеки период, дължината на периода и лихвената конвенция. За лихвената яка клиентът заплаща предварително премия. В отделен случай, в зависимост нивата на лихвения таван и лихвения под, клиентът може да не дължи премия.
Референтен лихвен индекс може да бъде: Euribor – за сделки в EUR, Libor в USD – за сделки в USD, Libor в CHF- за сделки в CHF.

Честотата на плащанията зависи от срочността на референтния лихвен процент. Например, при едномесечен Euribor или при едномесечен Libor, честотата е едномесечна, а при тримесечен Euribor и при тримесечен Libor, честотата е тримесечна.
Срок на сделките с лихвена яка: Обичайно сделките с лихвена яка се сключват за срок до 10 години.
Валута: Валутата на предлаганата лихвена яка може да бъде EUR, USD или CHF.
Цели: Най-често лихвената яка се използва за хеджиране на лихвения риск.

Полезно

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам