Ценни книжа и инвестиции

Банка ДСК ЕАД извършва пласиране, структуриране, проучване и поемане на публични и частни емисии на безналични облигации на клиенти.
Банка ДСК ЕАД е първичен дилър на ДЦК и инвестиционен посредник
Банка ДСК ЕАД извършва сделки от името и за сметка на нейните клиенти с български и чуждестранни ценни книжа – облигации и акции.

Предимства:

  • При заявка за поемане на облигационна емисия се извършва кредитно проучване
  • Обезпечаването на банката като поемател на емисия облигации се обезпечава съгласно Правилата за обезпечаване на кредитите
  • Банката има обособено звено за попечителски услуги свързани с ценни книжа – български и чуждестранни.
  • Възможности за инвестиране съобразени с клиентските възможности, потребности и готовност за поемане на риск
  • Ценните книжа са алтернатива на депозитите, а също така могат да бъдат използвани като обезпечение за краткосрочно финансиране под формата на репо-сделки;
  • Директен контакт със служителите на Управление “Трежъри и капиталови пазари“