Валутни сделки:

  • Банка ДСК ЕАД извършва всички видове сделки на FX пазарите с вальор – TOD, TOM, SPOT, FW и SWAP
  • За удобство на клиентите „Банка ДСК” ЕАД гарантира обмяна на валута при пазарни условия, с възможност за директно договаряне с дилърите на банката за суми над 10 000 лв.

Срочни сделки

Банка ДСК ЕАД предлага на клиентите си възможност за хеджиране на валутния риск чрез следните продукти:

Форуърд (FWD) - Финансов продукт за фиксиране на валутен курс в бъдещ момент
Гъвкав / плаващ Форуърд (Flexible FWD) - Форуърд с възможност за частични плащания по изпълнението му в периода до изтичането му.

Валутна опция - Европейски стил (FX Option European Style)- Plain Vanilla Option - Финансов продукт, даващ възможност за обмяна на валута на определена бъдеща дата при предварително договорен валутен курс.

Валутна опция - Американски стил (FX Option American Style) - Финансов продукт, даващ възможност за обмяна на валута на определена бъдеща дата при предварително договорен валутен курс, с възможност за частични плащания по изпълнението му в периода до изтичането му

Валутен суап (FX SWAP) - Финансов продукт, даващ възможност за размяна на сума от един вид валута в друга, с договореност за обратната им размяна на определена бъдеща дата и при предварително договорен валутен курс.

Лихвен суап - Финансов инструмент за управление на лихвения риск, подходящ за клиенти, които имат задължения с плаваща лихва базирана на референтен лихвен процент /Libor, Euribor/. Лихвеният суап дава възможност за защита от неблагоприятно изменение на референтните лихвени проценти чрез замяна на плаващи срещу фиксирани лихвени плащания.