Изберете банкиране чрез MultiCash, за да спестите време и усилия за другите важни неща.

Какво представлява PC банкиране?

Чрез инсталирането на специализиран софтуер на посочени от Вас работни места Вие получавате отдалечен достъп до Вашите финанси в Банка ДСК.  Електронният достъп до Вашите сметки се лимитира на различни нива в зависимост от Вашата управленска структура и делегираните права за подписване на банкови документи.

 • Надеждна защита от неоторизиран достъп на няколко нива
 • Управлениe на лимити и достъпи на различни нива
 • Възможност за достъп до собствените средства извън работното време на банката от всяка точка на света
 • Пълна автоматизация на процеса за масови плащания и интеграция със счетоводна система (MultiCash Transfer Autoclient)
 • Поддръжка на МТ940 формат на извлечения
 • Удобен web интерфейс за потвърждаване и подписване на преводи
 • Възможност за съхраняване на информация, необходима за финансовия мениджмънт
 • Възможност за отдалечена инсталация след предварително попълнена заявка и отдалечена помощ с помощта на специален софтуер за отдалечен достъп
 • Възможност за поддържане на готови платежни нареждания(шаблони), които автоматизират процеса по ежемесечни плащания. Попълва се само датата и сумата

Чрез PC банкиране Вие можете да:

Получите информация за:
• Салда и движения по сметки
• Статус на платежните нареждания по електронен път
• Валутни курсове
• Банки и банкови клонове, участващи в платежната система

Да осъществите следните банкови операции:

• Вътрешнобанкови преводи в лева и валута
• Междубанкови преводи в лева и валута
• Платежни нареждания към бюджета
• Преводно нареждане за местен директен дебит
• Съгласие за директен дебит
• Плащания през RINGS
• Да получите копия на платежните документи за входящи и изходящи преводи през БИСЕРА в pdf. Формат
• Обработка на файл с масови плащания
• Импорт/експорт на информация с различно съдържание и формат
• Договаряне на преференциален валутен курс

 

Колко ще ми струва?

Месечната такса за електронното банкиране е в зависимост от избрания от Вас тарифен план.

 

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5