Двойно авансово оборотно финансиране за земеделски производители срещу субсидии

Кредитополучатели

Регистрирани земеделски стопани,  които са подавали Заявление за подпомагане и са получавали субсидии по схеми и мерки за Директни плащания за програмен период 2014-2020 и са открили разплащателна сметка в Банката.

Цел

 • Продуктът е за авансово финансиране на субсидии по определени схеми и мерки за Директни плащания за две години напред.
 • Кредит за оборотни средства (за покупка на семена, посадъчен материал, гориво, изкуствени торове и др. разходи, свързани с производството на растителна и/или животинска продукция).

Размер

Максимален размер - до 160% от получените за предходна година средства по определени схеми и мерки за Директни плащания. 

Валута

BGN

Срок

До очаквания срок на изплащане на субсидиите за две поредни стопански години, но максимум до 30 месеца (2х12+6).

Обезпечение

 • Първи по ред особен залог върху вземанията на Кредитополучателя от ДФ Земеделие – Разплащателна агенция (РА) за земеделски субсидии по схеми и мерки, финансирани от Европейските фондове и Националния бюджет за кампаниите за текущата и за всички останали години от програмния период.
 • Залог на вземания по разплащателната сметка на кредитополучателя, открита в Банка ДСК, в която са получени или ще се получават субсидиите и на вземания по всички сметки на Кредитополучателя в Банка ДСК.
 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5