Пакети

За кого е подходящ?

За клиенти  с бизнес и финансова история, които  активно ползват разплащателната си сметка.

Преференции

 • До 2 разплащателни сметки в лева и/или евро/щ.д. без такса за откриване и месечно обслужване;
 • До 7 дебитни карти - без месечна такса за обслужване , без такса за издаване и преиздаване при изтичане срока на валидност;
 • До 5 броя допълнителни бизнес дебитни карти на Банка ДСК с месечна такса за обслужване на съответната карта в размер на 50% от Тарифата на Банката;
 • Електронно банкиране по тарифен план “Обем” на ДСК Директ или ПП Мултикеш - без месечна такса и без такса за инсталиране на ПП Мултикеш;

Безплатни вноски/теглене:

 • Дневен лимит за внасяне на пари в наличност с общ размер до 15 000 лв./7 500 евро – без такса;
 • Внасяне на суми над дневния лимит – за горницата над дневния лимит съгласно действащата Тарифа на Банката;
 • Дневен лимит за теглене с общ размер до 7 000 лв./3 500 евро – без такса;
 • Теглене суми над дневния лимит - за горницата над дневния лимит съгласно действащата Тарифа на Банката;

Банкови преводи през електронно банкиране:

 • Неограничен брой вътрешнобанкови преводи в лева – без такса;
 • До 70 бр. междубанкови превода в лева през БИСЕРА (без RINGS) – без такса;
 • Неограничен брой валутни преводи, наредени в евро към други банки в ЕИП (SEPA преводи) с фиксирана цена 5 EUR/бр.

Други преференции

 • Внасяне и теглене на суми от АТМ терминал на Банка ДСК – без такса;
 • Безплатно инсталиране на физически ПОС терминал;
 • Обработка на преводи на работни заплати на персонала - без такса по сметки на служители , открити в Банка ДСК;
 • Без такса за пакет Частно банкиране за собственик/управител на фирмата – „Златен Плюс“;

Месечна такса за ползване - 99 лв.
Годишна такса за ползване на пакетна програма с отстъпка от една месечна такса – 1 089 лв.

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5