Пакети

За кого е подходящ?

За  нови и настоящи клиенти - МСП с бизнес и финансова история, както и други нефинансови предприятия и обществени организации, с голям брой транзакции по банкови сметки.

Преференции

Разплащателна сметка без такса за откриване и месечно обслужване и дебитна карта:

 • До 2 разплащателни сметки без такса за откриване и месечно обслужване (в лева и/или евро/щ.д. );
 • До 5 дебитни карти– без такса за издаване, такса за обслужване и преиздаване при изтичане срока на валидност;
 • До 5 броя допълнителни бизнес дебитни карти на Банка ДСК с месечна такса за обслужване на съответната карта в размер на 50% от Тарифата на Банката;
 • Електронно банкиране по тарифен план “Старт” на ДСК Директ или ПП Мултикеш - без месечна такса и без такса за инсталиране на ПП Мултикеш;

Безплатни вноски/теглене

 • Дневен лимит за внасяне на пари в наличност (банкноти) с общ размер до 5 000 лв./ 2 500 евро – 1 евро за всяка транзакция до размера на дневния лимит;
 • Внасяне на суми над дневния лимит – за горницата над дневния лимит съгласно действащата Тарифа на Банката;
 • Дневен лимит за теглене с общ размер до 2 000 лв./1 000 евро – 1.00 лв./1 евро за всяка транзакция до размера на дневния лимит;
 • Теглене суми над дневния лимит - за горницата над дневния лимит съгласно действащата Тарифа на Банката;

Банкови преводи през електронно банкиране:

 • Неограничен брой вътрешнобанкови преводи в лева – без такса;
 • До 20 бр. междубанкови превода в лева през БИСЕРА (без RINGS) – без такса;
 • Неограничен брой валутни преводи, наредени в евро към други банки в ЕИП (SEPA преводи) с фиксирана цена 8 EUR/бр.;

Други преференции

 • Внасяне и теглене на суми от АТМ терминал на Банка ДСК – без такса;
 • Безплатно инсталиране на физически ПОС терминал;
 • Обработка на преводи на работни заплати на персонала - без такса по сметки на служители, открити в Банка ДСК;

Месечна такса за ползване - 29 лв.

Годишна такса за ползване на пакетна програма с отстъпка от една месечна такса – 319 лв.

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5