Депозит „Бизнес спектър”

Двумесечен срочен депозит, с шест междинни 10 дневни лихвени периода в рамките на срока на депозита.

Двумесечен срочен депозит, с шест междинни 10 дневни лихвени периода в рамките на срока на депозита.

Продуктът се предлага при параметри, както следва:

 • минимална сума за откриване на депозит – 20 000 BGN/10 000 EUR;
  срок на депозита - 2 месеца ;
 • лихвени нива по депозитите – стъпаловидно нарастваща за всеки следващ 10 дневен период лихва, съгласно лихвения бюлетин на Банката;
 • лихвено плащане – с автоматизиран трансфер към разплащателната сметка на клиента, при изтичане на всеки междинен 10 дневен лихвен период ;
 • наказателна лихва при предсрочно закриване на депозита по искане на клиента – в случай на предсрочно закриване на депозит, клиентът губи само текущо начислената лихва за последния все още не приключил 10 дневен лихвен период;


За стандартни срочни депозити, открити след 01.01.2011 са в сила условия на обслужване, както следва:

 • При изтичане на срока по Договора за депозит и непрекратяването му на падежна дата, депозитът се подновява служебно за същия срок при актуалния към датата на подновяване стандартен лихвен процент, приложим по депозити от същия тип, вид и валута, съгласно официално обявения Лихвен бюлетин на Банката. Служебно подновеният срок и лихвен процент също се считат за договорени.
 • За депозити със срок 6 и 12 месеца Банката има право едностранно да променя лихвените проценти преди изтичане на договорения срок, ако са настъпили съществени и непредвидими промени, засягащи конкретното стратегическо място на Банката в пазарната среда, като промени в пазарните условия на клиентския и междубанковия местен и международен паричен пазар, промени в оперативната среда, включително регулаторни и макроикономически. Индикатор за такива промени може да бъде наличието на едно или няколко от следните условия:
  1) съществено изменение на стойностите на основни пазарни индекси (например ОЛП, EONIA, LEONIA, EURIBOR, LIBOR, СОФИБОР);
  2) съществено изменение на основни валутни курсове свързани с българската икономика (евро/лев или евро/щатски долар);
  3) съществено изменение на индекса на потребителските цени за България (CPI);
  4) въвеждане на рестрикции от страна на Централната банка върху банковата система и/или върху Банка ДСК;
  5) промени в нормативните актове, както и в регулациите на Централната банка, засягащи функционирането и изискванията към банките;
  6) съществена промяна в паричната политика на Централната банка, като премахване на валутния борд, обезценка на лева, деноминация на лева, смяна на парите.При измерване на стойностните показатели за наличие на условията, изброени по-горе, за съществено изменение се счита изменението за период от поне три месеца назад, което е резултат от устойчива последователна тенденция в дадена посока.
 • В срок от 2 седмици след обявената от Банката едностранна промяна, титулярът има право да прекрати предсрочно договора си за депозит като получи в пълен размер дължимата му към датата на предсрочно закриване лихва, изчислена по договорения лихвен процент преди едностранната промяна. В случай че титулярът не прекрати договора в рамките на двуседмичния гратисен срок, новият лихвен процент след  едностранната промяна става договорен до падежа на депозита, считано от датата, от която едностранната промяна влиза в сила.
  Можете те да откриете срочни депозитни сметки в лева и валута за съхранение на временно свободни парични средства с възможност за договаряне на преференциални лихвени проценти съобразно размера на депозираната сума и пазарните условия. Банка ДСК е първичен дилър на ДЦК, което е добра възможност да инвестирате парични средства в държавни ценни книжа с подходящ падеж, съобразно Вашите нужди.