Депозит „Евро инвестиция”

Дългосрочен депозит в национална валута, с гарантиран курс на обмяна на главницата в евро на падежа на депозита. Гарантирания курс на обмяна е 1,95583 лева за евро.

Дългосрочен депозит в национална валута, с гарантиран курс на обмяна на главницата в евро на падежа на депозита. Гарантирания курс на обмяна е 1,95583 лева за евро.

Продуктът се предлага при параметри, както следва:

 • минимална сума за откриване на депозит – 200 000 BGN/EUR/USD;
  срок на депозита: 3 възможности за избор на срок : 1 година, 2 години или 3 години;
 • лихвени нива по депозитите – съгласно лихвения бюлетин на Банката, с възможност за договаряне на лихвени надбавки - според размера на депозита  ;
 • лихвено плащане – веднъж годишно, на календарното число и месеца, в който е открит депозита, с автоматизиран трансфер на начислената лихва по посочена от Вас левова разплащателна сметка в Банката;
 • наказателна лихва при предсрочно закриване на депозита по искане на клиента – 0,5 % годишно. Наказателният лихвен процент е приложим за периода от датата на последно лихвено плащане / респективно от датата на откриване на депозита, в случай че не е минало лихвено плащане/ до датата на закриване на депозита. При предсрочно закриване на депозит по ваше искане не се прилага гарантирания от Банката курс на обмяна и главницата на депозита се изплаща в лева;

При оферирането на продукта, Банката се застрахова от евентуална промяна на фиксирания курс на обмяна лев/евро и си запазва правото за прилагане на защитна клауза, изразена във възможност за предварително служебно превалутиране на главницата на депозита по договорения гарантиран курс, преди настъпване на договорената падежна дата, при което:
- Главницата на депозита се превалутира по фиксирания курс и се прехвърля по служебно открита сметка на ваше име в евро;
- Считано от датата на прилагане на защитната клауза, превалутираната в евро главница започва да се олихвява с текущата котировка на 3 месечения EURIBOR;
- Начисляваната от момента на превалутирането лихва в евро се изплаща на падежа на депозита или при закриване на депозита по Ваше нареждане ( т.е. престават да бъдат в сила договорените веднъж годишно лихвени плащания. В случай на предприети действия от страна на Банката по служебно превалутиране преди падежа, Ви се дава възможност за избор дали да изчакате договорения падеж или да закриете депозита предсрочно, без санкция за Вас. 

Избор за Вас:

В срок от 1 месец от датата на служебното превалутиране, имате право да прекратите договора и да закриете депозита без санкция, като получите превалутираната по договорения курс главница и пълния размер на начислената към момента на закриване на депозита лихва.

След изтичане на дадения от Банката едномесечен гратисен срок за предприемане на действия по закриване на депозита, Банката приема че новите условия по депозита са приемливи за Вас и се съгласявате да изчакате договорения падеж, при което:
- Главницата, заедно с начислената лихва в евро, дължима от датата на превалутиране до датата на падежа Ви се изплащат на падежа в евро;
- Депозитът може да се закрие по Ваше искане преди настъпване на договорения падеж, в който случай се губи начислената от датата на превалутиране до датата на закриване на депозита лихва.

За стандартни срочни депозити, открити след 01.01.2011 са в сила условия на обслужване, както следва:

 • При изтичане на срока по Договора за депозит и непрекратяването му на падежна дата, депозитът се подновява служебно за същия срок при актуалния към датата на подновяване стандартен лихвен процент, приложим по депозити от същия тип, вид и валута, съгласно официално обявения Лихвен бюлетин на Банката. Служебно подновеният срок и лихвен процент също се считат за договорени.
 • За депозити със срок 6 и 12 месеца Банката има право едностранно да променя лихвените проценти преди изтичане на договорения срок, ако са настъпили съществени и непредвидими промени, засягащи конкретното стратегическо място на Банката в пазарната среда, като промени в пазарните условия на клиентския и междубанковия местен и международен паричен пазар, промени в оперативната среда, включително регулаторни и макроикономически. Индикатор за такива промени може да бъде наличието на едно или няколко от следните условия:
  1) съществено изменение на стойностите на основни пазарни индекси (например ОЛП, EONIA, LEONIA, EURIBOR, LIBOR, СОФИБОР);
  2) съществено изменение на основни валутни курсове свързани с българската икономика (евро/лев или евро/щатски долар);
  3) съществено изменение на индекса на потребителските цени за България (CPI);
  4) въвеждане на рестрикции от страна на Централната банка върху банковата система и/или върху Банка ДСК;
  5) промени в нормативните актове, както и в регулациите на Централната банка, засягащи функционирането и изискванията към банките;
  6) съществена промяна в паричната политика на Централната банка, като премахване на валутния борд, обезценка на лева, деноминация на лева, смяна на парите.При измерване на стойностните показатели за наличие на условията, изброени по-горе, за съществено изменение се счита изменението за период от поне три месеца назад, което е резултат от устойчива последователна тенденция в дадена посока.
 • В срок от 2 седмици след обявената от Банката едностранна промяна, титулярът има право да прекрати предсрочно договора си за депозит като получи в пълен размер дължимата му към датата на предсрочно закриване лихва, изчислена по договорения лихвен процент преди едностранната промяна. В случай че титулярът не прекрати договора в рамките на двуседмичния гратисен срок, новият лихвен процент след  едностранната промяна става договорен до падежа на депозита, считано от датата, от която едностранната промяна влиза в сила.
  Можете те да откриете срочни депозитни сметки в лева и валута за съхранение на временно свободни парични средства с възможност за договаряне на преференциални лихвени проценти съобразно размера на депозираната сума и пазарните условия. Банка ДСК е първичен дилър на ДЦК, което е добра възможност да инвестирате парични средства в държавни ценни книжа с подходящ падеж, съобразно Вашите нужди.