Поливалутен депозит „FX market”

В рамките на срока на депозита (от датата на откриване на депозита до неговото закриване), клиентът има право ежедневно да нарежда операции по превалутиране на главницата на депозита, без да губи начислената до момента на превалутирането лихва, с единственото условие движението на паричните средства да е ограничено само между трите обслужващи депозита сметки. 
Какво представлява:

Същност на депозита - В рамките на срока на депозита (от датата на откриване на депозита до неговото закриване), клиентът има право ежедневно да нарежда операции по превалутиране на главницата на депозита, без да губи начислената до момента на превалутирането лихва, с единственото условие движението на паричните средства да е ограничено само между трите обслужващи депозита сметки.

Минимална сума за откриване на депозит – 20 000 лв / 10 000 евро/щ.д.
Специфика на депозита – депозираните средства се управляват в 3 обслужващи сметки.
Вид валута на обслужващите депозита сметки – лева, евро, щатски долари
Срок на депозита – депозит на виждане, с минимален задължителен срок за престой на средствата в банката не по-малко от 3 месеца
Лихвен процент по депозита – пазарна лихва, в пряка зависимост от котировките на едномесечния LIBOR, едномесечния EURIBOR и ОЛП  (основен лихвен процент) за салда над 5 000 валутни единици и лихва, като по разплащателна сметка за салда под 5 000 валутни единици. 
Валутен арбитраж на сумите -  за суми над 100 000 лв. /50 000 USD/EUR -  възможност за договаряне на преференциален курс за покупко-продажба на валутата с дилърите на банката .

Колко ще струва:
Еднократна такса за откриване на депозита – 10 лв
Санкции при предсрочно закриване на депозита – при закриване на депозита преди изтичане на задължителния първоначален 3 месечен срок, клиентът губи пълния размер на начислената за периода лихва.

Допълнителни възможности:
В рамките на срока на депозита, клиента има право да довнася суми по депозита без ограничения.
След изтичане на първоначалния 3 месечен задължителен срок за престой на паричните средства в Банката, клиентът има право частично да тегли суми от главницата на депозита (касово или безкасово), без да се пристъпва към неговото закриване, при спазване на условието остатъчната главница след операцията да не пада под 10 000 валутни единици. В случаите, в които в резултат на операция по частично теглене размера на депозита падне под определените като задължителен праг 10 000 валутни единици, клиентът се санкционира като по съответната съставляваща депозита сметка започва да се начислява лихва като по разплащателна сметка.


За стандартни срочни депозити, открити след 01.01.2011 са в сила условия на обслужване, както следва:

 • При изтичане на срока по Договора за депозит и непрекратяването му на падежна дата, депозитът се подновява служебно за същия срок при актуалния към датата на подновяване стандартен лихвен процент, приложим по депозити от същия тип, вид и валута, съгласно официално обявения Лихвен бюлетин на Банката. Служебно подновеният срок и лихвен процент също се считат за договорени.
 • За депозити със срок 6 и 12 месеца Банката има право едностранно да променя лихвените проценти преди изтичане на договорения срок, ако са настъпили съществени и непредвидими промени, засягащи конкретното стратегическо място на Банката в пазарната среда, като промени в пазарните условия на клиентския и междубанковия местен и международен паричен пазар, промени в оперативната среда, включително регулаторни и макроикономически. Индикатор за такива промени може да бъде наличието на едно или няколко от следните условия:
  1) съществено изменение на стойностите на основни пазарни индекси (например ОЛП, EONIA, LEONIA, EURIBOR, LIBOR, СОФИБОР);
  2) съществено изменение на основни валутни курсове свързани с българската икономика (евро/лев или евро/щатски долар);
  3) съществено изменение на индекса на потребителските цени за България (CPI);
  4) въвеждане на рестрикции от страна на Централната банка върху банковата система и/или върху Банка ДСК;
  5) промени в нормативните актове, както и в регулациите на Централната банка, засягащи функционирането и изискванията към банките;
  6) съществена промяна в паричната политика на Централната банка, като премахване на валутния борд, обезценка на лева, деноминация на лева, смяна на парите.При измерване на стойностните показатели за наличие на условията, изброени по-горе, за съществено изменение се счита изменението за период от поне три месеца назад, което е резултат от устойчива последователна тенденция в дадена посока.
 • В срок от 2 седмици след обявената от Банката едностранна промяна, титулярът има право да прекрати предсрочно договора си за депозит като получи в пълен размер дължимата му към датата на предсрочно закриване лихва, изчислена по договорения лихвен процент преди едностранната промяна. В случай че титулярът не прекрати договора в рамките на двуседмичния гратисен срок, новият лихвен процент след  едностранната промяна става договорен до падежа на депозита, считано от датата, от която едностранната промяна влиза в сила.
  Можете те да откриете срочни депозитни сметки в лева и валута за съхранение на временно свободни парични средства с възможност за договаряне на преференциални лихвени проценти съобразно размера на депозираната сума и пазарните условия. Банка ДСК е първичен дилър на ДЦК, което е добра възможност да инвестирате парични средства в държавни ценни книжа с подходящ падеж, съобразно Вашите нужди.