Набирателна сметка

За временно блокиране на средства за регистриране на търговец по ТЗ

Какви са Вашите предимства?

При изразена воля за откриване на разплащателна сметка в Банката, клиентът получава отстъпка – без такса откриване на стандартна разплащателна сметка в Банка ДСК ЕАД.

  • Набирателна сметка - За временно блокиране на средства за регистриране на търговец по ТЗ;
  • Сметката се открива на основание представен учредителен договор /Устав/.
  • Всяко от лицата, учредители на дружеството внася своя дял от капитала, за което Банката издава Удостоверение /Приложение В, Приложение № 6/, което да послужи пред съответния орган /съд, търговски регистър/.
  • Документът удостоверява фактическото депозиране на сумите и поетия от Банката ангажимент да съхранява депозираните средства до отпадане на основанието за тяхното съхраняване.
  • Сметката се закрива касово или безкасово, като в случай че е на лице актуална валидна търговска регистрация, със сметката може да се разпореди само лицето или лицата, определени за представляващи дружеството.
Такси и комисионни съгласно Тарифата на Банка ДСК