Стандартна разплащателна сметка

За обслужване на ежедневния бизнес оборот чрез касови и безкасови операции, преводи, нареждания за безкасово изплащане възнагражденията на персонала, заплащане на комунални услуги и др.

Вашите предимства

  • Лесен и бърз достъп до пари в брой
  • Извършване на бързи, сигурни и изгодни международни разплащания
  • Ежедневни извлечения за всички транзакции, извършени по сметката Ви през предходния ден
  • Електронно банкиране, с което да управлявате средствата си от всяка точка, в която се намирате

  • Ако изберете Банка ДСК за Ваш партньор в бизнеса, Вие избирате един стабилен партньор с дългогодишен опит и лидерски позиции в банкирането.


Валута
- сметката може да бъде открита в следните валути - BGN, EUR, USD, CHF, GBP, HUF, CAD, RON, SEK.

Лихва
- сметката се олихвява с лихва в края на всяка година или при закриване на сметката. Размерът на лихвата е съгласно Лихвен бюлетин на Банката.

 Такси, съгласно Тарифата на Банка ДСК