Специализирана сметка за Адвокати/Адвокатски дружества

Разплащателна сметка за събиране на средства на клиенти на адвокати/адвокатски дружества

Вашите предимства

  • Паричните средства по сметката не подлежат на запориране
  • Всяка година се изготвя годишно извлечение за изразходване на средствата по клиентските сметки
  • Основна разплащателна сметка – обслужва се по общите условия към договорите за откриване на разплащателни сметки
  • Титуляр е адвокатът
  • Всеки клиент има отделна сметка – партида
  • Освободена от такси за откриване, обслужване, закриване
  • Не се закрива при нулево салдо
Сметката не се олихвява.

 

Какво трябва да направя?
Разплащателна сметка може да си откриете във всяко поделение на банката.
Откриване на разплащателна сметка –  може да се открива само лично от адвоката или упълномощеното от адвокатското дружество лице.