Какви са Вашите предимства?

  • Средствата не подлежат на запориране
  • Електронно банкиране ДСК Директ по тарифен план “Старт” – без месечна такса и без такса за инсталиране на ПП Мултикеш
  • Не се предоставя информация на клиентите на нотариуса за извършени платежни операции
  • Сметките са освободени от такси за откриване, обслужване и закриване
  • Без такса за ежедневни касови вноски до 10 000 BGN/ 5 000 EUR, внесени от нотариуса или от трети лица
  • Сметките не се закриват при нулев остатък

 

  • Откриват се до 2 разплащателни сметки по чл. 25 “а“ от Закона за нотариусите и нотариалната дейност – една в лева и една във валута
  • Не се олихвяват
  • За вътрешнобанкови преводи, наредени в офиса по сметки на клиенти открити в Банката, таксата е по тарифен план “Старт”
  • За входящи междубанкови преводи за суми над 100, 00 EUR – таксата е 5 EUR