• Доверителна/ESCROW/ сметка - Сметка със специално предназначение и режим на обслужване. Банката поема ангажимент да е в ролята на довереник на свои клиенти по сключени между тях договори за доставка, поръчка и др., без да се намесва в правоотношенията им, като единствено следи изпълнението на  поставени условия по разходване на сумите от ESCROW сметката. Банката не е страна в правоотношенията между титуляра и неговия контрагент по договора/ проекта и не носи каквато и да е отговорност за неизпълнение на което и да е задължение поето помежду им или спрямо трети лица.
  • Акредитивна сметка - клиентска сметка, за съхраняване на суми по получени от клиента на Банката акредитиви, които суми следва да бъдат прехвърлени по разплащателната сметка на клиента и усвоени след изпълнение на точно определени условия, зададени от платеца по акредитива.
  • Особена сметка - разплащателна сметка, за съхраняване на средства на лица, за които е открито производство по несъстоятелност,  със строг контрол на разходваните суми.
  • Ликвидационна сметка - за събиране на вземанията и изпълнение на задълженията, както и за довършване на текущата дейност на клиенти МСП, за които е обявена ликвидация; Банката изпълнява задължаващи сметките операции, ако са наредени от ликвидатора/ликвидаторите