Цели

 • Да създаваме и поддържаме високи банкови стандарти, най-добри управленски практики и етични бизнес норми
 • Да спазваме законите на Република България, наредбите и правилата в банковото дело и съотносимото законодателство на ЕС
 • Като фактор в икономическото развитие на страната, Банка ДСК има капацитет и отговорност да подпомага изграждането на устойчиви бизнес модели
 • Да осигурим максимално пълно и ефикасно финансово обслужване на нашите клиенти, които са винаги в центъра на нашето внимание
 • Стремеж към отличителност в обслужването
 • Посветеност и отдаденост на това, което правим
 • Печалба, но печалба от дейност, която не противостои на хуманността
 • Постигане на растеж и изпреварване на конкуренцията
 • Поддържане на отличителна и устойчива корпоративна култура, която откликва на промените в средата  и в същото време способства за създаване на дългосрочни отношения с клиентите

Ценности

 • Дългосрочни перспективи - ясна и реална дългосрочна програма за развитие на Банката
 • Успешно съчетание на традиции и иноваторство
 • Умения и опит
 • Способност за адаптиране към променящите се регулаторни и пазарни условия и към динамично развиващите се клиентски потребности и нагласи
 • Най-големият ни актив е нашата репутация
 • Отговорни взаимоотношения – инвестираме в развитието на хората
 • Партньорство – партньорството стимулира обвързаността, взаимното уважение и подкрепа
 • Високата ни корпоративна отговорност е гаранция за сериозните ни и честни отношения на взаимно уважение към нашите партньори и акционери – отговорен член на обществото; подкрепяме благородни каузи
 • Като социално отговорна институция, която осъзнава ключовата роля на предприемачеството, Банка ДСК подкрепя инициативи и събития, които носят заряда на новото, проекти, чиято цел е търсенето и открояването на добрите примери, на потенциала за бъдещето

Нашите принципи

 • Институция с фокус върху клиента
 • Работеща в партньорство с всички социални групи
 • Стремяща се към постигане на високо качество на обслужване
 • Целяща финансов интегритет и ефективност
 • Въвеждаща нови процеси, процедури и технологии, които отговарят на динамиката на банковия пазар

Нашите ръководители

Нашите ръководители не само управляват дейността на Банка ДСК. Те са  също и генератори на идеи и основен фактор за налагането на корпоративната култура, която отдава дължимото и признава заслугата на своите служители, създава устойчив модел на мотивирани и ангажирани служители с чувство на принадлежност и споделена цел.

Визия

 • Продължаване на най-добрите практики в кредитирането
 • Запазване на водеща позиция в банкирането на дребно
 • Отстояване на завоюваната позиция на надежден партньор на малкия и среден бизнес
 • След успешно репозициониране от традиционна ритейл банка в стратегически партньор на бизнеса, продължаване на успешното патньорство с корпоративния бизнес сегмент
 • Запазване на отличното качество на обслужване и на услугите, предоставяни на всички клиентски сегменти и групи сред потребителите на банкови услуги в страната
 • Активно търсене на стратегически партньорства в стремежа й да обслужва еднакво добре различни поколения и клиентски сегменти
 • Като институция, кояте е чувствителна към процесите, случващи се в динмично променящата се среда, и към постоянно променящите се клиентски нагласи и потребности, Банката ще продължи да следва заложената дигитална стратегия, за да отговори на предизвикателствата на днешния ден, доминиран от мобилните и онлайн комуникации
 • Поддържане на пълното съответствие на Банка ДСК със стандартите за сигурност на банковата и финансова информация 
 • Социална ангажираност към служителите, отлични условия за работа, обучение и развитие
 • “Първа сред равни” в динамичния български банков сектор
 • Банка ДСК ще продължи да бъде лидер по доверие сред потребителите на банкови и финансови услуги
 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5