News image

Банка ДСК актуализира етичния си кодекс

Вече е в сила новият, актуализиран Етичен кодекс на Банка ДСК.  Етичният кодекс на Банка е създаден през 2007 г. с цел да формулира ясни и недвусмислени основни принципи и изисквания към служителите и партньорите на Банката, както и към нейните дъщерни дружества, за спазване на етичните норми при осъществяване на дейността им.

В съответствие с динамичните промени в националната и международна икономическа и бизнес среда и свързаните с тях вътрешни промени и очаквания, както и в съответствие с етичната политика на Финансова група ОТП, Етичният кодекс на Банка ДСК премина през процес на актуализация. Настоящият Етичен кодекс е изготвен въз основа на международните стандарти и най-добрите практики, както и на собствения практически опит, с цел постигане на по-пълно съответствие с изискванията и прилагането на етичните норми.  В рамките на нормативната база Банката развива своята система за корпоративно управление, така че едновременно да служи за изграждане на доверието и удовлетвореността на клиентите, за увеличаването на пазарния дял и за следване на отговорно обществено поведение.

Като водеща финансова институция и лидер по доверие сред потребителите на банкови и финансови услуги, Банка ДСК е приела за своя мисия  създаването  и отстояването на високи стандарти в бизнеса. В поддържането на сериозни и честни отношения, базирани на етичен подход и взаимно уважение към клиенти, служителите като „вътрешни клиенти“, партньори и акционери, Банка ДСК вижда залог за опазване на най-големия си актив – своята репутация.

Още новини