финансови пазари

Покана за търг гр. София, кв. Надежда

Банка ДСК АД организира открит търг с явно наддаване за продажба на следния имот:

СГРАДА: Фабрика за дограми и дюбели с площ 1 194 кв.м., заедно със Склад с площ 144 кв.м., заедно с 2714/2901 ид.ч. от ПИ с идентификатор № 68134.1383.800, цялото с площ 2 900 кв.м., в гр. София, жк Надежда 2, ул. Йордан Хаджиконстантинов – Джинот 97A.

Начална цена за имотите като съвкупност, от която започва наддаването: 820 000 лв. без ДДС.

ДДС върху началната цена в размер на 164 000 лв.

ДАТА НА ТЪРГА: 03.12.2021 г.

Депозит/гаранция за участие в търга: 50 000 лв.

Стъпка за наддаване в търга: 20 000 лв.

02.11.2021 г. – 02.12.2021 г. е период за закупуване на тръжна документация за участие, огледи на имота, внасяне на депозит/гаранция за участие и подаване на заявление за участие.

Място за подаване на заявления за участие: Централно управление на Банка ДСК АД, гр. София, ул. „Г.Бенковски“ № 5, ет. Партер, Деловодство.

АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ: гр. София, бул. „Витоша” 15, ет.2, Банка ДСК АД, Дирекция „Недвижими Имоти”.

Цената за тръжната документация: 120 лева с вкл. ДДС, която следва да бъде заплатена по сметка

IBAN: BG 41 STSA 9300 0090 0000 26,
BIC: STSABGSF, с титуляр Банка ДСК АД,
основание за превода: „Покупка на тръжна документация”.

Лица за контакт:

Тодор ВълчковНиколай Найчов
e-mail: todor.valchkov@dskbank.bg 
Тел.: 02/80 10 065,
Мобилен: 0889 790 671

Банка ДСК АД, Дирекция „Недвижими Имоти”

гр. София, бул. „Витоша” 15, ет.1.

Настоящото няма характер на публична покана по смисъла на чл. 290 от Търговския закон (ТЗ), на публично предложение по смисъла на чл. 291 от ТЗ или обява на публичен търг с явно наддаване по смисъла на чл. 337 и сл. от ТЗ.

Последни новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon