Diana Miteva

Диана Митева

Член на УС и изпълнителен директор

Ръководител на направление "Банкиране на дребно"

Г-жа Митева е Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Банка ДСК повече от 15 години, като от 2007 г. е Ръководител на направление „Банкиране на дребно“. Има богат опит в банковия сектор, който е придобила като част от ръководните екипи на клона на ING Bank в София - директор „Финансов контрол“, и в Демирбанк като член на УС и директор „Финансов контрол“, а също така в областта на маркетинга и бизнес развитието.
Носител на престижната унгарска награда „Андраш Фай“. През  2009 г. и 2017 г. г-жа Митева е удостоена с отличието „Банкер на годината“ в конкурса на в. „Банкер“. През 2013 г. става носител и на авторитетната награда „Атанас Буров“ за банково управление.            
През април 2017 г. Диана Митева става кавалер на Националния орден за заслуги на Франция. През последните две години под ръководството на Диана Митева се извършва най-мащабният проект за дигитална трансформация в Банка ДСК – „Retail bank of the future“.

От края на март 2019 г. Диана Митева е заместник-председател на УС на Асоциацията на банките в България.


Diana Miteva

Management Board member and Executive Director

Head of Retail Banking Division

Ms. Miteva has been part of DSK Bank’s Management Board for over 15 years and has been Head of Retail Banking since 2007. She has intensive experience in the banking sector, being part of the Management teams of ING Bank Sofia Branch, as Head of Financial Controlling, and Demirbank, as Member of the MB and Head of Financial Controlling, Marketing and Business Development. Bearer of the prestigious Hungarian András Fáy Prize. Ms. Miteva was named Banker of the Year by Banker Weekly in 2009 and 2017. Winner of the renowned Atanas Bourov Award for Bank Management in 2013.
In April 2017, Diana Miteva became a Knight of the National Order of Merit of France.

Over the last two years, Ms. Miteva manages the largest project for digital transformation in DSK Bank – Retail Bank of the Future.

Since the end of March 2019, Diana Miteva is Vice-Chairman of the Board of the Association of Banks in Bulgaria.

E-mail : Stiliana.Ilieva@dskbank.bg

Телефон : + 359 2 93 91 501

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5