С ДСК Директ можете да извършвате:

 • Плащане на комунални услуги чрез извличане на задължения
 • Преводи между Ваши сметки в Банката – в лева и валута
 • Преводи към Бюджета
 • Управлeние на средствата по Вашата виртуална карта
 • Плащане на глоби към КАТ (чрез автоматизирана форма)
 • Плащане на такси към университети
 • Плащане на местни данъци и такси чрез извличане на задължение
 • Плащане на Е-фактура
 • Нареждане на автоматичен превод за поддържане на минимална сума по сметка
 • Нареждане на периодични преводи
 • Превод чрез виртуален чек

 

Чрез ДСК Директ можете да проверявате в реално време:

 • Наличността, плащанията и постъпленията по Вашите сметки (разплащателни, спестовни, депозитни);
 • Извършените комунални плащания (за ток, вода, парно и др.);
 • Информация за Вашите банкови карти - операциите, извършени с тях; Статус на картите и др.;
 • Информация за Вашите кредити (остатък, вноска, падежна дата и т.н.);
 • Размерa на начислената до момента лихва по Вашите спестовни сметки и депозити, падежни дати и др.;
 • Информация за наредените от Вас преводи;
 • Извлеченията по Вашите сметки и кредитни карти в PDF формат;
 • Дяловете на инвестиционни фондове, които притежавате;
 • Осигурителните си партиди в ДСК-Родина;

 

За подписване на преводи към трети лица имате възможност да изберете един от следните инструменти:

 • Еднократен SMS код (в комбинация с цифров сертификат)
 • Мобилно приложение DSK mToken
 • Token устройство
 • Квалифициран електронен подпис в комбинация с еднократен SMS код

 

С ДСК Директ имате възможност да ползвате различни спестовни продукти:

С ДСК Директ имате възможност да подадете заявка за различни продукти и услуги:

 • Искане за кредитна карта, потребителски кредит и овърдрафт
 • Заявка за откриване на разплащателна сметка
 • Заявка за издаване на дебитна карта
 • Откриване на виртуален срочен депозит
 • Управление на SMS услуги
 • Съгласие за директен дебит за плащане на задължения за битови сметки
 • Запазване на час за консултация в банков офис

 

Документи

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5