С интернет банкиране ДСК Директ можете да проверите в реално време

 

  • Наличността, плащанията и постъпленията по Вашите сметки (разплащателни, спестовни, депозитни)
  • Извършените комунални плащания (за ток, вода, парно и др.);
  • Информация за Вашите банкови карти - операциите, извършени с тях; статус на картите и др.
  • Информация за Вашите кредити (остатък, вноска, падежна дата и т.н.)
  • Размерa на начислената до момента лихва по Вашите спестовни сметки и депозити, падежни дати и др
  • Информация за наредените от Вас преводи
  • Извлеченията по Вашите сметки и кредитни карти в PDF
  • Дяловете на инвестиционни фондове, които притежавате
  • Осигурителните си партиди в ДСК-Родина

 

Документи

Полезно

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати