С интернет банкиране ДСК Директ можете да проверите в реално време

 

 • Наличността, плащанията и постъпленията по Вашите сметки (разплащателни, спестовни, депозитни)
 • Извършените комунални плащания (за ток, вода, парно и др.);
 • Информация за Вашите банкови карти - операциите, извършени с тях; статус на картите и др.
 • Информация за Вашите кредити (остатък, вноска, падежна дата и т.н.)
 • Размерa на начислената до момента лихва по Вашите спестовни сметки и депозити, падежни дати и др
 • Информация за наредените от Вас преводи
 • Извлеченията по Вашите сметки и кредитни карти в PDF
 • Дяловете на инвестиционни фондове, които притежавате
 • Осигурителните си партиди в ДСК-Родина

 

Документи

Полезно

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5