Продуктът е създаден специално от Групама Застраховане ЕАД за клиентите – кредитополучатели на Банка ДСК ЕАД.

Кой може да бъде застрахован?

Физически лица, на възраст от 18 г. до 64 г., кредитополучатели по нови или съществуващи потребителски, жилищни и ипотечни кредити

Какви рискове покрива застраховката?

  • смърт на застрахования вследствие на заболяване или злополука;
  • пълна трайна неработоспособност (над 70%) вследствие на заболяване или злополука

Какъв е срокът на застраховката?

Периодът на индивидуалното застрахователно покритие е обвързан със срока на кредита

Какви са характеристиките на застраховката?

Застрахователната сума е равна на размера на разрешения кредит/остатъка на главницата по кредита към датата на сключване на застраховката и не се изменя през периода на застрахователното покритие.

Къде е валидна застраховката?

Застраховката е валидна на територията на цял свят.

Какво се изплаща при настъпване на застрахователно събитие?

При настъпване на покрит риск „смърт“ на застрахования ползващи лица:

  • Банка ДСК до непогасения размер на кредита
  • законните наследници на застрахования за разликата между застрахователната сума и непогасения размер на кредита;

При настъпване на покрит риск „пълна трайна неработоспособност“ на застрахования ползващо лице е само Банка ДСК. Към датата на постановяване на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК застрахованото лице трябва да извършва дейност чрез полагане личен труд за осигуряване на доход;

Къде мога да сключа застраховката?

Във всеки офис на Банка ДСК в страната. Процедурата за сключване е изключително бърза и лесна.

Повече информация за сключването и условията на групова застраховка „Живот, свързана с банков кредит“ можете да получите във всеки офис на банката или да изпратите запитване.

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5