Продуктът е създаден специално от Групама Застраховане ЕАД за клиентите на Банка ДСК ЕАД, които притежават дебитни и кредитни карти.

Кой може да бъде застрахован?

Физически лица, на възраст от 18 г. до 74 г., кредитополучатели по нови или съществуващи потребителски, жилищни и ипотечни кредити.

Какви рискове покрива застраховката?

  • Смърт“ вледствие на Злополука
  • Трайно намалена или загубена работоспособност над 30% вследствие на злополук

Какъв е срокът на застраховката?

Периодът на индивидуалното застрахователно покритие е обвързан със срока на кредита.

Къде е валидна застраховката?

Застраховката е валидна на територията на цял свят.

Какво се изплаща при настъпване на застрахователно събитие?

  • в случай на смърт на Застрахования се изплаща застрахователната сума. Ползващи лица са Банка ДСК до непогасения размер на кредита и законните наследници на застрахования за разликата между застрахователната сума и непогасения размер на кредита
  • в случай на трайно намалена или загубена работоспособност на Застрахования се изплаща % от застрахователната сума = % трайно намалена или загубена работоспособност. Ползващи лица са Банка ДСК до непогасения размер на кредита и Застрахованият за разликата между размера на обезщетението и непогасения размер на кредита

Къде мога да сключа застраховката?

Във всеки офис на Банка ДСК в страната. Процедурата за сключване е изключително бърза и лесна.

Повече информация за сключването и условията на застраховката можете да получите във всеки офис на банката или да изпратите запитване.

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5