Продуктът е създаден специално от Групама Застраховане ЕАД за клиентите на Банка ДСК ЕАД, които притежават дебитни и кредитни карти.

Кой може да бъде застрахован?

Физически лица, на възраст от 18 г. до 64 г., кредитополучатели по нови или съществуващи потребителски, жилищни и ипотечни кредити.

Какви рискове покрива застраховката?

Нежелана безработица, продължила минимум 60 календарни дни без прекъсване  и настъпила след изтичане на 90 дневен отлагателен период

Каква е застрахователната сума по застраховката?

Застрахователната сума е в размер на месечната погасителна вноска по кредита към датата на включване в групата на застрахованите лица.

Къде е валидна застраховката?

Застраховката е валидна на територията на Република България.

Какво се изплаща при настъпване на застрахователно събитие?

До 6 застрахователни обезщетения за съотвените до 6 последователни падежни дати по кредита, които попадат в срока на нежеланата безработица.

Кои са ползващите се лица?

  • Застраховащият – до размера на месечната погасителна вноска по кредита, но не повече от размера на застрахователната сума, записана в застрахователния сертификат.
  • Застрахования – за разликата между размера на застрахователната сума, записана в застрахователния сертификат и размера на месечната погасителна вноска по кредита, дължима на застраховащия, ако има такава разлика.

В случай, че към датата на изплащане на застрахователното обезщетение кредитът е погасен или е отнесен в предсрочна изискуемост, единствено ползващо се лице е застрахования.

Къде мога да сключа застраховката?

Във всеки офис на Банка ДСК в страната. Процедурата за сключване е изключително бърза и лесна.

Повече информация за сключването и условията на застраховката можете да получите във всеки офис на банката или да изпратите запитване.

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5