Детска спестовна сметка ДСК Бъдеще

В зависимост от вида на валутата и от възрастта на детето към датата на откриване на сметката, лихвените проценти са различни и са по-високи от тези по останалите спестовни продукти.

 • Спестовна сметка “ДСК БЪДЕЩЕ” е предназначена за малолетни и непълнолетни лица до 17-годишна възраст.
 • Служи за извършване на платежни операции и за съхранение на пари, с които разполагате по всяко време.
 • Вид валута - лева, евро и щатски долари.
 • Лихвите са различни в зависимост от вида на валутата и от възрастта на детето към датата на откриване на сметката.
 • Лихвите се прибавят към внесените пари в края на всяка година.
 • Вие можете да внасяте суми по сметката на каса или чрез електронно банкиране.
 • Можете да настроите автоматично прехвърляне по сметката от други сметки, открити в банката. Вие избирате начина на прехвърляне – определена сума на определена дата или при надвишаване на определен остатък по сметката, от която се извършва прехвърлянето.
 • Ползването на натрупаните средства започва от навършване на 18-годишна възраст и приключва с навършване на 25-годишна възраст на титуляра. Ако средствата не се използват до крайния срок, те се прехвърлят по безсрочен влог на името на титуляра.
 • При закриване на сметката преди определения начален срок за ползване (18-годишна възраст на титуляра), от датата на откриване/последна капитализация на лихвите до датата на закриване, лихва не се изплаща.
 • Разпореждане със сумите по влога може да се извършва по всяко време и във всяко поделение на банката. Разпореждането се извършва с разрешение от районния съд и от:
  -  законния представител – за малолетни /до 14-годишна възраст/;
  -  титуляра, заедно с родител или попечител – за непълнолетни /от 14 до 18-годишна възраст/
 • Пълнолетният титуляр се разпорежда със сметката си лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

Къде и как можете да откриете детска спестовна сметка „ДСК БЪДЕЩЕ”?

 • В най-близкия и удобен за Вас клон на Банка ДСК.
 • При откриване на сметката се изисква от Вас да внесете минимална сума и да представите Удостоверението за раждане на детето.

Спестовната сметка е гарантирана при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до общ размер от 196 000 лв.

Не се предоставя гаранция по влогове, възникнали или свързани със сделки или действия, представляващи изпиране на пари по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или финансиране на тероризъм по смисъла на Закона за мерките  срещу финансирането на тероризма, установени с влязла в сила присъда. Не се изплащат влогове, чийто титуляр не е бил идентифициран съгласно чл. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

 

Колко ще Ви струва?

Такси съобразно действащата Тарифа на Банка ДСК.

Лихвен бюлетин

Детска спестовна сметка "ДСК Бъдеще"  
  Лева Евро Щатски долари
Минимална сума за откриване  200 200 200

Възраст на титуляра

     
до 3 години включително 0,20% 0,20%  0,20% 
над 3 години до 8 години включително 0,15% 0,15%  0,15% 
над 8 години до 13 години включително  0,10% 0,10%  0,10% 
над 13 години  0,05% 0,05% 0,05% 

Полезно

Други безсрочни спестовни сметки

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати