ДСК Нов Стимул

При ежедневно поддържане на наличност по сметката, равна или по-голяма от изискваната минимална сума за откриване на сметката, Банката изплаща на титуляра бонус, който се изплаща чрез капитализиране четири пъти в годината.
 • Безсрочна сметка „ДСК Нов Стимул” може да се открие на всяко пълнолетно лице
 • Служи за извършване на платежни операции и за съхранение на пари, с които разполагате по всяко време
 • Минимална сума за откриване - 800 BGN / EUR / USD.
 • Възможност за довнасяне на суми по всяко време чрез внасяне на пари в наличност или чрез прехвърляне на суми от други влогове и сметки, открити в Банката.
 • Лихвата се изплаща чрез капитализиране в края на всеки месец или при закриване на сметката, независимо от остатъка.
 • Безсрочна сметка „ДСК Нов Стимул“ може да се използва за обезпечение във всички предвидени от закона случаи.

Бонус

 • При ежедневно поддържане на наличност по сметката, равна или по-голяма от изискваната минимална сума за откриване на сметката, получавате бонус, който се изплаща чрез капитализиране четири пъти в годината - на 31 март, 30 юни, 30 септември и 31 декември (или в края на всяко календарно тримесечие).

 • Бонус се изплаща и при закриване на сметката.

 • Бонусът се начислява върху най–ниското дневно салдо, което сметката е имала от 1-во число на месеца, следващ месеца на откриване на сметката до датата на първото изплащане, съответно от датата на всяко изплащане до следващото изплащане на бонуса, само при условие, че това салдо е било равно или по-голямо от изискваната минимална сума за откриване на съответния вид сметка. За месеца, в който се открива сметката, бонус не се начислява.

 • Когато остатъкът по безсрочната сметка спадне под изискваната минимална сума за откриването ѝ, в това число и в резултат на служебно удържане на такси, титулярът губи правото си на бонус към датата на първото предстоящо плащане на бонуса или при закриване на сметката.

 • Банката определя размера на бонуса, който ще се прилага за всяко следващо плащане, като го обявява чрез съобщения на определени за това места в банковите салони и чрез публикуването в Интернет страницата на Банката, към датата на текущото плащане на бонус. При липса на промяна се запазва действащият бонус към предходната дата на изплащане.

Кандидатстване
 • В най-близкия и удобен за Вас клон на Банка ДСК.
 • При откриване на сметката от Вас се изисква да внесете минимална сума.

Влогът е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до общ размер от 196 000 лв.

Не се предоставя гаранция по влогове, възникнали или свързани със сделки или действия, представляващи изпиране на пари по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или финансиране на тероризъм по смисъла на Закона за мерките  срещу финансирането на тероризма, установени с влязла в сила присъда. Не се изплащат влогове, чийто титуляр не е бил идентифициран съгласно чл. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Такси съобразно действащата Тарифа на Банката

Лихвен бюлетин

 

ДСК Нов Стимул  
  BGN EUR USD
Минимална сума за откриване 800 800 800
Олихвяване, независимо от остатъка 0.01% 0.01% 0.01%
 Бонус* при ежедневен остатък 800,00 и над 800,00  0.01%  0.01%  0.01%

*Бонусът важи за периода от 01.04.2018 г. до 30.06.2018 г. включително

Полезно

Други безсрочни спестовни сметки

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати