ДСК Стимул Плюс

При ежедневно поддържане на наличност по сметката, равна или по-голяма от изискваната минимална сума за откриване на сметката, Банката изплаща на титуляра бонус, който се изплаща чрез капитализиране два пъти в годината.

 • Минимална сума за откриване – 1 000 BGN / EUR / USD
 • Служи за извършване на платежни операции и за съхранение на пари, с които разполагате по всяко време.
 • Можете да довнасяте суми по всяко време - в брой, на каса, или чрез прехвърляне от други влогове и сметки, открити в Банката
 • Може да се открие на всяко пълнолетно лице
 • Лихвата се изплаща в края на всеки месец чрез капитализиране, като начислената лихва се прибавя към внесената сума и за следващия месец, лихва се начислява върху общата сума
 • Безсрочна сметка „ДСК Стимул Плюс“ може да се използва за обезпечение във всички предвидени от закона случаи.
 • При откриване на сметката от Вас се изисква да внесете минимална сума.

Бонус

 • При ежедневно поддържане на наличност по сметката, равна или по-голяма от определената минимална сума за откриване на безсрочна сметка “ДСК Стимул Плюс”, ще получите бонус, който се изплаща два пъти в годината - на 30 юни и 31 декември чрез капитализиране

 • Бонус се изплаща и при закриване на сметката.

 • Бонусът се начислява върху най–ниското дневно салдо, което сметката е имала от 1-во число на месеца, следващ месеца на откриване на сметката до датата на първото изплащане, съответно от датата на всяко изплащане до следващото изплащане на бонуса, само при условие, че това салдо е било равно или по-голямо от изискваната минимална сума за откриване на съответния вид сметка. За месеца, в който се открива сметката, бонус не се начислява.

 • Когато остатъкът по безсрочната сметка спадне под изискваната минимална сума за откриването ѝ, в т.ч. и в резултат на служебно удържане на такси, титулярът губи правото си на бонус към датата на първото предстоящо плащане на бонуса или  при закриване на сметката.

 • Банката определя размера на бонуса, който ще се прилага за всяко следващо плащане, като го обявява чрез съобщения на определени за това места в банковите салони и чрез публикуването в Интернет страницата на Банката, към датата на текущото плащане на бонус. При липса на промяна се запазва действащият бонус към предходната дата на изплащане.

Кандидатстване

 • В най-близкия и удобен за Вас клон на Банка ДСК.
 • При откриване на сметката от Вас се изисква да внесете минимална сума.

Влогът е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до общ размер от 196 000 лв. 

Не се предоставя гаранция по влогове, възникнали или свързани със сделки или действия, представляващи изпиране на пари по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или финансиране на тероризъм по смисъла на Закона за мерките  срещу финансирането на тероризма, установени с влязла в сила присъда. Не се изплащат влогове, чийто титуляр не е бил идентифициран съгласно чл. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
 

Такси съобразно действащата Тарифа на Банката

Лихвен бюлетин

ДСК Стимул Плюс

Лихвени проценти на годишна база:

BGN EUR USD
Минимална сума за откриване 1 000 1 000 1 000
Олихвяване, независимо от остатъка 0,01% 0,01% 0,01%
Бонус* при ежедневен остатък
1 000,00 и над 1 000,00
0,02% 0,02% 0,02%

*Бонусът важи за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. включително

Полезно

Други безсрочни спестовни сметки

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати