ДСК Мотив

Лихвените проценти по сметката са диференцирани в зависимост от остатъка по сметката и вида на валутата. Банката определя нива на суми и лихвени проценти за съответните нива. Частите от остатъка по сметката, попадащи в определените нива се олихвяват с лихвения процент, валиден за съответното ниво.

  • Открива се в лева, евро или щатски долари
  • Без първоначална минимална сума
  • Разполагате с парите си по всяко време и през всяко поделение на Банката
  • Получавате по-висока лихва от тази по разплащателна сметка и безсрочен влог.

        

  • Служи за извършване на платежни операции и за съхранение на пари, които са платими на виждане по всяко време.
  • Вие можете да внесете свободните си средства, да превеждате цялото или част от трудовото си възнаграждение, пенсия, хонорари и др. на спестовна сметка “ДСК Мотив”.
  • По сметката могат да се прехвърлят чрез автоматичен трансфер суми от други сметки, открити в банката. Вие избирате начина на прехвърляне – определена сума на определена дата или при надвишаване на определен остатък по сметката, от която се извършва прехвърлянето.
  • Лихвените проценти по сметката са диференцирани в зависимост от остатъка по сметката и вида на валутата. Банката определя нива на суми и лихвени проценти за съответните нива. Частите от остатъка по сметката, попадащи в определените нива се олихвяват с лихвения процент, валиден за съответното ниво. Лихвата върху сумите по  спестовна сметка „ДСК Мотив” се начислява ежедневно и се капитализира в края на годината или при закриване на сметката.
  • Може да използвате Вашата спестовна сметка за обезпечение във всички предвидени от закона случаи.

Влогът е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до общ размер от 196 000 лв.

Не се предоставя гаранция по влогове, възникнали или свързани със сделки или действия, представляващи изпиране на пари по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или финансиране на тероризъм по смисъла на Закона за мерките  срещу финансирането на тероризма, установени с влязла в сила присъда. Не се изплащат влогове, чийто титуляр не е бил идентифициран съгласно чл. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Такси съобразно действащата Тарифа на Банката

Лихвен бюлетин

Спестовна сметка ДСК Мотив  

Лихвени проценти на годишна база:

  BGN EUR USD
Минимална сума за откриване               няма няма няма
От 0,00 до 5 000,00 BGN
От 0,00 до 2 500,00 EUR/USD
0,01% 0,01% 0,01%
От и над 5 000,01 BGN (за горницата над 5 000 BGN)
От и над 2 500,01 EUR/USD (за горницата над 2 500EUR/USD)                       
 0,05%  0,05% 0,05% 

Полезно

Exception occured while executing the controller. Check error logs for details.