ДСК Стимул Екстра

При ежедневно поддържане на наличност по сметката, равна или по-голяма от изискваната минимална сума за откриване на сметката, Банката изплаща на титуляра бонус, който се изплаща чрез капитализиране три пъти в годината.

 • Минимална сума за откриване – 100 000 BGN / EUR / USD

 • С вложените суми може да разполагате лично или чрез пълномощник по всяко време, във всяко поделение на Банката

 • Можете да довнасяте суми по всяко време - в брой, на каса, или чрез прехвърляне от други влогове и сметки, открити в Банката

 • Безсрочна сметка „ДСК Стимул Екстра” може да се използва за обезпечение във всички предвидени от закона случаи
 • Получавате лихва, която ежемесечно се капитализира и е по-висока от тази по разплащателна сметка
 • Сигурност – зад сумите по Вашата безсрочна сметка „ДСК Стимул Екстра”- стои банката с най-дългогодишни традиции в България.

Бонус

 • Бонусът се начислява върху най-ниското дневно салдо, което сметката е имала  от 1-во число на месеца, следващ месеца на откриване на сметката до датата на първото изплащане, съответно от датата на всяко изплащане до следващото изплащане на бонуса, само при условие, че това салдо е било равно или по-голямо от определената за продукта минимална сума за откриване.

 • Бонусът се изплаща чрез капитализиране с честота 3 пъти в годината, съответно на 30 април, 31 август и 31 декември или при закриване на сметката. За месеца, в който се открива сметката, бонус не се начислява.

 • Банката определя размера на бонуса, който ще се прилага за всяко следващо изплащане, като го обявява чрез съобщения на определени за това места в банковите салони и чрез публикуването му в Интернет страницата на Банката, към датата на текущото плащане на бонус. При липса на промяна се запазва  действащият бонус към предходната дата на изплащане.

Кандидатстване

 • В най-близкия и удобен за Вас клон на Банка ДСК.
 • При откриване на сметката от Вас се изисква да внесете минимална сума.

Влогът е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до общ размер от 196 000 лв.

Не се предоставя гаранция по влогове, възникнали или свързани със сделки или действия, представляващи изпиране на пари по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или финансиране на тероризъм по смисъла на Закона за мерките  срещу финансирането на тероризма, установени с влязла в сила присъда. Не се изплащат влогове, чийто титуляр не е бил идентифициран съгласно чл. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Такси съобразно действащата Тарифа на Банката

Лихвен бюлетин

 

ДСК Стимул Екстра  

Лихвени проценти на годишна база:

  BGN EUR USD
Минимална сума за откриване 100 000 100 000 100 000
Олихвяване, независимо от остатъка 0,01% 0,01% 0,01%
Бонус* при ежедневен остатък
100 000,00 и над  100 000,00             
0,05% 0,05% 0,05%

*Бонусът важи за периода от 01.05.2018 г. до 31.08.2018 г. включително

Полезно