Срочни депозити с нестандартен срок

Срокът на влога се определя в договора за откриването му, като няма ограничения за минимален и максимален срок. Договореният срок не може да съвпада със сроковете по другите видове срочни влогове, които Банката предлага.

  • Всяко пълнолетно физическо лице може да открие срочен влог с нестандартен срок в лева, евро и щатски долари
  • Срокът на влога се определя в договора за откриването му, като няма ограничения за минимален и максимален срок. Договореният срок не може да съвпада със сроковете по другите видове срочни влогове, които Банката предлага
  • По срочен влог с нестандартен срок не се допуска довнасяне на допълнителни суми
  • На падежната дата, внесената сума заедно с начислената лихва се превежда служебно по разплащателна сметка, открита в Банката на името на титуляра в съответната валута и посочена в договора
  • Срочният влог с нестандартен срок се закрива, както при изтегляне на общата сума на влога, така и при частично теглене на суми
  • При предсрочно закриване на срочния влог от датата на откриване до датата на закриване, не се изплаща лихва.
  • При откриване на влога от Вас се изисква да внесете минимална сума.

Влогът е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до общ размер от 196 000 лв. Не се предоставя гаранция по влогове, възникнали или свързани със сделки или действия, представляващи изпиране на пари по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или финансиране на тероризъм по смисъла на Закона за мерките  срещу финансирането на тероризма, установени с влязла в сила присъда. Не се изплащат влогове, чийто титуляр не е бил идентифициран съгласно чл. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Такси и комисиони - съгласно действащата тарифа на Банка ДСК

Лихвени проценти - заповядайте в най-удобния за Вас клон на Банка ДСК, за да получите индивидуално предложение.

Полезно

Други срочни депозити

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати