ДСК Инвест – Income Star Funds Premium

Структурираният депозит „ДСК Инвест – Income Star Funds Premium” е деноминиран в евро и се открива за срок от 4 години (период на срочно депозиране). Структурираният депозит се състои от гарантирана главница*, фиксирана лихва в размер на 0.01% и възможност за премия. Премията (или допълнителната доходност) на продукта зависи от представянето на инвестиционната компонента, в случая BNP PARIBAS INCOME STAR FUNDS INDEX, и се равнява на 100% от положителната доходност на индексът за 4-годишния период на срочно депозиране, изчислена като процентното изменение между стойността на индексът на 18.05.2015 г. и средноаритметичната от официалните нива на индексът на датите на осредняване. Датите за осредняване са общо 24 за 4-годишния период на срочно депозиране.

Структуриран депозитът „ДСК Инвест – Income Star Funds Premium” е деноминиран в евро и се открива за срок от 4 години (период на срочно депозиране). Структурираният депозит се състои от гарантирана главница*, фиксирана лихва в размер на 0.01% и възможност за премия. Премията (или допълнителната доходност) на продукта зависи от представянето на инвестиционната компонента, в случая BNP PARIBAS INCOME STAR FUNDS INDEX, и се равнява на 100% от положителната доходност на индексът за 4-годишния период на срочно депозиране, изчислена като процентното изменение между стойността на индексът на 18.05.2015 г. и средноаритметичната от официалните нива на индексът на датите на осредняване. Датите за осредняване са общо 24 за 4-годишния период на срочно депозиране.

Какво представлява BNP PARIBAS INCOME STAR FUNDS INDEX?

Традиционните активи като кеш, ДЦК и корпоративни облигации вече не са източник на атрактивна доходност, която да може да се пребори с инфлацията. BNP Paribas Income Star Funds Index (Bloomberg Code: BNPIICFT Index) Ви дава възможност да инвестирате чрез контролиране на риска в четири топ взаимни фонда на едни от най-добрите портфолио мениджъри в света, като целта е да се генерира по-висока доходност чрез инвестиция в различни класове активи, включващи високодоходни облигации и ДЦК от развиващите се пазари, както и акции носещи дивидент, и недвижими имоти.
BNP PARIBAS INCOME STAR FUNDS INDEX представлява равно претеглена кошница от четири високодоходни взаимни фонда както следва:

Asset manager Name of Fund ISIN Bloomberg ticker CCY
BlackRock Global Funds BGF Global Multi Asset Income LU0813497111 BGMAE2E LX EUR
JPMorgan Asset Management Europe JPMorgan Global Income LU0740858229 JPGIAEA LX EUR
M&G Investment Management M&G Optimal Income GB00B1VMCY93 MGOIAEA LN EUR
Schroder Investment Management Schroder ISF Global Multi - Asset Income LU0757360531 SCGMA1H LX EUR

Ежедневно индексът се ребалансира с цел да се поддържат равни теглата на тези фондове в кошницата. Индексът включва механизъм за контролиране на волатилността, като поддържа волатилността близка до 4,5% при максимална експозиция в кошницата от фондове до 150% (чрез използване на левъридж).

Откриване на структуриран депозит „ДСК ИНВЕСТ – INCOME STAR FUNDS PREMIUM”

 • За кого е предназначен: структуриран депозит „ДСК Инвест – Income Star Funds Premium” може да се открие на всяко пълнолетно местно или чуждестранно физическо лице.
 • Минимална сума за откриване: 100 евро
 • Период на влогонабиране: от 6 април 2015г. до 14 май 2015г. вкл.
 • Период на срочно депозиране: от 15 май 2015г. до 15 май 2019г. вкл.
 • Период на спестовен влог: от 16 май 2019 г.

Лихвени проценти

 • През периода на влогонабиране получавате 0.1% годишна лихва, която се капитализира в последния ден на изтичане на периода на влогонабиране. В случай, че през периода изтеглите парите си, получавате лихва при отказ (от продукта) в размер на 0.01%. Частични тегления не се допускат.
 • Периодът на срочно депозиране започва на следващия ден след крайната дата на периода на влогонабирането и продължава до заложената крайна дата. През този период получавате основна лихва в размер на 0.01% на годишна база, отделно от премията, която има възможност да получите в края на периода на срочното депозиране. При предсрочно прекратяване на депозита през този период на клиента се начислява такса в размер на 5%. Частични тегления не се допускат.
 • Период на безсрочен влог. След периода на срочно депозиране, Банката автоматично трансформира всички депозити в безсрочни влогове без издаване на спестовна книжка;

Начин на изплащане на лихвата

Лихвата се изплаща на падеж чрез капитализиране, като нейния размер се определя от лихвата през периода на влогонабиране (0.1%), плюс гарантираната лихва от 0.01% на година през периода на срочно депозиране, заедно с допълнителната премия, зависеща от представянето на инвестиционната компонента през периода на срочно депозиране.

Няколко важни причини да изберете „ДСК ИНВЕСТ – INCOME STAR FUNDS PREMIUM”

 • Възможност за непряка инвестиция в четири топ взаимни фонда на едни от водещите портфолио мениджъри в света;
 • 100% гарантиране на вложенията на падежа*
 • Възможност за реализиране на по-висока положителна доходност в сравнение със стандартните депозитни продукти.

*Влогът е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до общ размер от 196 000 лв.

Резултати:

Уважаеми клиенти, инвестиционната компонента е закупена на 18.05.2015 г. при начално ниво на индекса от 182.8458.
Датите на осредняване и стойностите на индекса към тях са както следва:

ДСК Инвест – Income Stars Funds Premium  
 Дати на осредняване Стойност на индекса Доходност към датата
29 юни 2015 181.0336 -0.99%
1 Септември 2015 176.4252 -3.51%
29 Октомври 2015 178.4762 -2.39%  
29 Декември 2015 175.5142 -4,01%  
29 Февруари 2016  172.0151  -5.92%  
29 Април 2016 175.6015  -3.96%          
29 Юни 2016 175.8258              -3.84%             
26 Август 2016 182.418              -0.23%             
31 Октомври 2016 182.9936              0.08%             
29 Декември 2016            187.4278              2.51%              
28 Февруари 2017            190.2983              4.08% 
02 Май 2017    190.6243 4.25%
29 Юни 2017             190.0024 3.91%
29 Август 2017 186.2989 1.89%
30 Октомври 2017  192,449  5.25%
29 Декември 2017  191,7226  4.85%
28 Февруари 2018  188.9952  3.36%
30 Април 2018  187.506  2.55%
29 Юни 2018  186.4691  1.98%
29 Август 2018  189.2805  3.52%
29 Октомври 2018  183.9191  0.59%
02 Януари 2019  178.0899  -2.60%
28 Февруари 2019    
29 Април 2019    
Крайна доходност**   0.52%           

** Крайната доходност се изчислява като средното аритметично от доходността към датите на осредняване. Настоящата стойност има предварителен характер и ще се променя с настъпването на всяка следваща дата на осредняване. Доходността по продукта не може да бъде реализирана преди края на периода на срочно депозиране.

Полезно

Други структурни депозити

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати