ДСК Инвест – Income Star Funds Premium

Структурираният депозит „ДСК Инвест – Income Star Funds Premium” е деноминиран в евро и се открива за срок от 4 години (период на срочно депозиране). Структурираният депозит се състои от гарантирана главница*, фиксирана лихва в размер на 0.01% и възможност за премия. Премията (или допълнителната доходност) на продукта зависи от представянето на инвестиционната компонента, в случая BNP PARIBAS INCOME STAR FUNDS INDEX, и се равнява на 100% от положителната доходност на индексът за 4-годишния период на срочно депозиране, изчислена като процентното изменение между стойността на индексът на 18.05.2015 г. и средноаритметичната от официалните нива на индексът на датите на осредняване. Датите за осредняване са общо 24 за 4-годишния период на срочно депозиране.

Структуриран депозитът „ДСК Инвест – Income Star Funds Premium” е деноминиран в евро и се открива за срок от 4 години (период на срочно депозиране). Структурираният депозит се състои от гарантирана главница*, фиксирана лихва в размер на 0.01% и възможност за премия. Премията (или допълнителната доходност) на продукта зависи от представянето на инвестиционната компонента, в случая BNP PARIBAS INCOME STAR FUNDS INDEX, и се равнява на 100% от положителната доходност на индексът за 4-годишния период на срочно депозиране, изчислена като процентното изменение между стойността на индексът на 18.05.2015 г. и средноаритметичната от официалните нива на индексът на датите на осредняване. Датите за осредняване са общо 24 за 4-годишния период на срочно депозиране.

Какво представлява BNP PARIBAS INCOME STAR FUNDS INDEX?

Традиционните активи като кеш, ДЦК и корпоративни облигации вече не са източник на атрактивна доходност, която да може да се пребори с инфлацията. BNP Paribas Income Star Funds Index (Bloomberg Code: BNPIICFT Index) Ви дава възможност да инвестирате чрез контролиране на риска в четири топ взаимни фонда на едни от най-добрите портфолио мениджъри в света, като целта е да се генерира по-висока доходност чрез инвестиция в различни класове активи, включващи високодоходни облигации и ДЦК от развиващите се пазари, както и акции носещи дивидент, и недвижими имоти.
BNP PARIBAS INCOME STAR FUNDS INDEX представлява равно претеглена кошница от четири високодоходни взаимни фонда както следва:

Asset manager Name of Fund ISIN Bloomberg ticker CCY
BlackRock Global Funds BGF Global Multi Asset Income LU0813497111 BGMAE2E LX EUR
JPMorgan Asset Management Europe JPMorgan Global Income LU0740858229 JPGIAEA LX EUR
M&G Investment Management M&G Optimal Income GB00B1VMCY93 MGOIAEA LN EUR
Schroder Investment Management Schroder ISF Global Multi - Asset Income LU0757360531 SCGMA1H LX EUR

Ежедневно индексът се ребалансира с цел да се поддържат равни теглата на тези фондове в кошницата. Индексът включва механизъм за контролиране на волатилността, като поддържа волатилността близка до 4,5% при максимална експозиция в кошницата от фондове до 150% (чрез използване на левъридж).

Откриване на структуриран депозит „ДСК ИНВЕСТ – INCOME STAR FUNDS PREMIUM”

 • За кого е предназначен: структуриран депозит „ДСК Инвест – Income Star Funds Premium” може да се открие на всяко пълнолетно местно или чуждестранно физическо лице.
 • Минимална сума за откриване: 100 евро
 • Период на влогонабиране: от 6 април 2015г. до 14 май 2015г. вкл.
 • Период на срочно депозиране: от 15 май 2015г. до 15 май 2019г. вкл.
 • Период на спестовен влог: от 16 май 2019 г.

Лихвени проценти

 • През периода на влогонабиране получавате 0.1% годишна лихва, която се капитализира в последния ден на изтичане на периода на влогонабиране. В случай, че през периода изтеглите парите си, получавате лихва при отказ (от продукта) в размер на 0.01%. Частични тегления не се допускат.
 • Периодът на срочно депозиране започва на следващия ден след крайната дата на периода на влогонабирането и продължава до заложената крайна дата. През този период получавате основна лихва в размер на 0.01% на годишна база, отделно от премията, която има възможност да получите в края на периода на срочното депозиране. При предсрочно прекратяване на депозита през този период на клиента се начислява такса в размер на 5%. Частични тегления не се допускат.
 • Период на безсрочен влог. След периода на срочно депозиране, Банката автоматично трансформира всички депозити в безсрочни влогове без издаване на спестовна книжка;

Начин на изплащане на лихвата

Лихвата се изплаща на падеж чрез капитализиране, като нейния размер се определя от лихвата през периода на влогонабиране (0.1%), плюс гарантираната лихва от 0.01% на година през периода на срочно депозиране, заедно с допълнителната премия, зависеща от представянето на инвестиционната компонента през периода на срочно депозиране.

Няколко важни причини да изберете „ДСК ИНВЕСТ – INCOME STAR FUNDS PREMIUM”

 • Възможност за непряка инвестиция в четири топ взаимни фонда на едни от водещите портфолио мениджъри в света;
 • 100% гарантиране на вложенията на падежа*
 • Възможност за реализиране на по-висока положителна доходност в сравнение със стандартните депозитни продукти.

*Влогът е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до общ размер от 196 000 лв.

Резултати:

Уважаеми клиенти, инвестиционната компонента е закупена на 18.05.2015 г. при начално ниво на индекса от 182.8458.
Датите на осредняване и стойностите на индекса към тях са както следва:

ДСК Инвест – Income Stars Funds Premium
Дати на осредняване Стойност на индекса Доходност към датата
10.7.2015 180.1899 -1.45%
10.9.2015 176.8234 -3.29%
10.11.2015 178.6696 -2.28%
11.1.2016 173.8758 -4.91%
10.3.2016 173.4152 -5.16%
10.5.2016 174.9784 -4.30%
11.7.2016 179.5407 -1.81%
12.9.2016 181.2546 -0.87%
10.11.2016 182.1096 -0.40%
10.1.2017 187.9007 2.76%
10.3.2017 188.8085 3.26%
10.5.2017 192.1126 5.07%
10.7.2017 189.4059 3.59%
11.9.2017 187.7201 2.67%
10.11.2017 191.0964 4.51%
10.1.2018 193.5356 5.85%
12.3.2018 188.4945 3.09%
10.5.2018 187.7625 2.69%
10.7.2018 187.3615 2.47%
10.9.2018 187.635 2.62%
12.11.2018 185.6142 1.51%
10.1.2019 180.0008 -1.56%
11.3.2019 186.2242 1.85%
10.5.2019 188.796 3.25%
Крайна доходност** 0.798%

** Крайната доходност се изчислява като средното аритметично от доходността към датите на осредняване. Настоящата стойност има предварителен характер и ще се променя с настъпването на всяка следваща дата на осредняване. Доходността по продукта не може да бъде реализирана преди края на периода на срочно депозиране.

Полезно

Други структурни депозити

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5