ДСК Инвест – Income Stars

Структуриран депозит „ДСК Инвест – Income Stars ” е деноминиран в евро и се открива за срок от 3 години (период на срочно депозиране). Структурираният депозит се състои от гарантирана главница*, фиксирана лихва в размер на 0.01% и възможност за премия. Премията (или допълнителната доходност) на продукта зависи от представянето на инвестиционната компонента (активът, който стои зад срочния депозит), в случая BNP PARIBAS MS - INCOME FUND STARS SERIES 2 INDEX, и се равнява на 100% от положителната доходност на индекса за 3 годишния период на срочно депозиране, изчислена като процентното изменение между стойността на индекса на 13.11.2015 г. и средноаритметичната от официалните нива на индекса на датите за осредняване. Датите за осредняване са 18 за 3-годишния период на срочно депозиране.

Какво представлява BNP PARIBAS INCOME STAR FUNDS INDEX?

Традиционните активи като кеш, ДЦК и корпоративни облигации вече не са източник на атрактивна доходност, която да може да се пребори с инфлацията. BNP PARIBAS MS - INCOME FUND STARS SERIES 2 INDEX  (Bloomberg Code: BNPI2CMT Index) Ви дава възможност да инвестирате чрез контролиране на риска в четири топ взаимни фонда на едни от най-добрите портфолио мениджъри в света, като целта е да се генерира по-висока доходност.

BNP PARIBAS MS - INCOME FUND STARS SERIES 2 INDEX представлява равно претеглена кошница от четири високодоходни взаимни фонда както следва:

Фонд ISIN Bloomberg ticker
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND LU0243957239 INVCEAA LX Equity
AXA WF OPTIMAL INCOME LU0179866438 AXEOIAC LX Equity
FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND LU1116430676 FFGMEAH LX Equity
FRANKLIN TEMPLETON IF - TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND LU1022656703 TGIAEH1 LX Equity

Ежедневно индексът се ребалансира с цел да се поддържат равни теглата на тези фондове в кошницата. Индексът включва механизъм за контролиране на волатилността , като поддържа волатилността близка до 5% при максимална експозиция в кошницата от фондове до 150% (чрез използване на левъридж).

Откриване на структуриран депозит „ДСК ИНВЕСТ – INCOME STARS”

За кого е предназначен: структуриран депозит „ДСК Инвест – Income Stars ” може да се открие на всяко пълнолетно местно или чуждестранно физическо лице.

 • Минимална сума за откриване: 100 евро
 • Еднократна такса за обслужване на инвестицията в размер на 3% от сумата на депозита;
 • Период на влогонабиране: от 12 октомври 2015г. до 12 ноември 2015г. вкл.
 • Период на срочно депозиране: от 13 ноември 2015г. до 13 ноември 2018г. вкл.
 • Период на спестовен влог: от 14 ноември 2018 г.

Лихвени проценти

 • През периода на влогонабиране получавате 0.1% годишна лихва, която се капитализира в последния ден на изтичане на периода на влогонабиране. В случай, че през периода изтеглите парите си, получавате лихва при отказ (от продукта) в размер на 0.01%. Частични тегления не се допускат.
 • Периодът на срочно депозиране започва на следващия ден след крайната дата на периода на влогонабирането и продължава до заложената крайна дата. През този период получавате основна лихва в размер на 0.01% на годишна база, отделно от премията, която има възможност да получите в края на периода на срочното депозиране. Частични тегления не се допускат.
 • Период на безсрочен влог. След периода на срочно депозиране, Банката автоматично трансформира всички депозити в безсрочни влогове без издаване на спестовна книжка;

Начин на изплащане на лихвата 

Лихвата се изплаща на падеж чрез капитализиране, като нейния размер се определя от лихвата през периода на влогонабиране (0.1%), плюс гарантираната лихва от 0.01% на година през периода на срочно депозиране, заедно с допълнителната премия, зависеща от представянето на инвестиционната компонента през периода на срочно депозиране.

Няколко важни причини да изберете „ДСК ИНВЕСТ – INCOME STARS”

 • Възможност за непряка инвестиция в четири топ взаимни фонда на едни от водещите портфолио мениджъри в света;
 • 100% гарантиране на вложенията на падежа*
 • Възможност за реализиране на по-висока положителна доходност в сравнение със стандартните депозитни продукти.

* Структурираният депозит е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до общ размер от 196 000 лв.

Резултати:

Уважаеми клиенти, инвестиционната компонента е закупена на 17.11.2015 г. при начално ниво на индекса от 102.1942

Датите на осредняване и стойностите на индекса към тях са както следва: 

ДСК Инвест – Income Stars  
 Дати на осредняване Стойност на индекса Доходност към датата
18 януари 2016 97.4839 -4.61%
17 март 2016 99.0093 -3.19%
17 май 2016  99.033 -3.17%  
18 юли 2016   99.3677   -2,85%  
19 септември 2016   99.5811   -2.73%  
17 ноември 2016   98.8087   -3.52%  
17 януари 2017   102.4214 0.22%
17 март 2017   106.1254  3.85%
17 май 2017   108.9528  6.61%
17 юли 2017   109.7784 7.42%
18 септември 2017   109.7651 7.41%
17 ноември 2017 109.7383 7.38% 
17 януари 2018 113.4659  11.03% 
19 март 2018 109.1183 6.78% 
17 май 2018 109.6958 7.34%
17 юли 2018 108.4613 6.13%
17 септември 2018    
7 ноември 2018    
  Крайна доходност**    2.79%

** Крайната доходност се изчислява като средното аритметично от доходността към датите на осредняване. Настоящата стойност има предварителен характер и ще се променя с настъпването на всяка следваща дата на осредняване. Доходността по продукта не може да бъде реализирана преди края на периода на срочно депозиране.

Полезно

Други структурни депозити

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати