ДСК Инвест – Income Stars

Структуриран депозит „ДСК Инвест – Income Stars ” е деноминиран в евро и се открива за срок от 3 години (период на срочно депозиране). Структурираният депозит се състои от гарантирана главница*, фиксирана лихва в размер на 0.01% и възможност за премия. Премията (или допълнителната доходност) на продукта зависи от представянето на инвестиционната компонента (активът, който стои зад срочния депозит), в случая BNP PARIBAS MS - INCOME FUND STARS SERIES 2 INDEX, и се равнява на 100% от положителната доходност на индекса за 3 годишния период на срочно депозиране, изчислена като процентното изменение между стойността на индекса на 13.11.2015 г. и средноаритметичната от официалните нива на индекса на датите за осредняване. Датите за осредняване са 18 за 3-годишния период на срочно депозиране.

Какво представлява BNP PARIBAS INCOME STAR FUNDS INDEX?

Традиционните активи като кеш, ДЦК и корпоративни облигации вече не са източник на атрактивна доходност, която да може да се пребори с инфлацията. BNP PARIBAS MS - INCOME FUND STARS SERIES 2 INDEX  (Bloomberg Code: BNPI2CMT Index) Ви дава възможност да инвестирате чрез контролиране на риска в четири топ взаимни фонда на едни от най-добрите портфолио мениджъри в света, като целта е да се генерира по-висока доходност.

BNP PARIBAS MS - INCOME FUND STARS SERIES 2 INDEX представлява равно претеглена кошница от четири високодоходни взаимни фонда както следва:

Фонд ISIN Bloomberg ticker
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND LU0243957239 INVCEAA LX Equity
AXA WF OPTIMAL INCOME LU0179866438 AXEOIAC LX Equity
FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND LU1116430676 FFGMEAH LX Equity
FRANKLIN TEMPLETON IF - TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND LU1022656703 TGIAEH1 LX Equity

Ежедневно индексът се ребалансира с цел да се поддържат равни теглата на тези фондове в кошницата. Индексът включва механизъм за контролиране на волатилността , като поддържа волатилността близка до 5% при максимална експозиция в кошницата от фондове до 150% (чрез използване на левъридж).

Откриване на структуриран депозит „ДСК ИНВЕСТ – INCOME STARS”

За кого е предназначен: структуриран депозит „ДСК Инвест – Income Stars ” може да се открие на всяко пълнолетно местно или чуждестранно физическо лице.

 • Минимална сума за откриване: 100 евро
 • Еднократна такса за обслужване на инвестицията в размер на 3% от сумата на депозита;
 • Период на влогонабиране: от 12 октомври 2015г. до 12 ноември 2015г. вкл.
 • Период на срочно депозиране: от 13 ноември 2015г. до 13 ноември 2018г. вкл.
 • Период на спестовен влог: от 14 ноември 2018 г.

Лихвени проценти

 • През периода на влогонабиране получавате 0.1% годишна лихва, която се капитализира в последния ден на изтичане на периода на влогонабиране. В случай, че през периода изтеглите парите си, получавате лихва при отказ (от продукта) в размер на 0.01%. Частични тегления не се допускат.
 • Периодът на срочно депозиране започва на следващия ден след крайната дата на периода на влогонабирането и продължава до заложената крайна дата. През този период получавате основна лихва в размер на 0.01% на годишна база, отделно от премията, която има възможност да получите в края на периода на срочното депозиране. Частични тегления не се допускат.
 • Период на безсрочен влог. След периода на срочно депозиране, Банката автоматично трансформира всички депозити в безсрочни влогове без издаване на спестовна книжка;

Начин на изплащане на лихвата 

Лихвата се изплаща на падеж чрез капитализиране, като нейния размер се определя от лихвата през периода на влогонабиране (0.1%), плюс гарантираната лихва от 0.01% на година през периода на срочно депозиране, заедно с допълнителната премия, зависеща от представянето на инвестиционната компонента през периода на срочно депозиране.

Няколко важни причини да изберете „ДСК ИНВЕСТ – INCOME STARS”

 • Възможност за непряка инвестиция в четири топ взаимни фонда на едни от водещите портфолио мениджъри в света;
 • 100% гарантиране на вложенията на падежа*
 • Възможност за реализиране на по-висока положителна доходност в сравнение със стандартните депозитни продукти.

* Структурираният депозит е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до общ размер от 196 000 лв.

Резултати:

Уважаеми клиенти, инвестиционната компонента е закупена на 17.11.2015 г. при начално ниво на индекса от 102.1942

Датите на осредняване и стойностите на индекса към тях са както следва: 

ДСК Инвест – Income Stars  
 Дати на осредняване Стойност на индекса Доходност към датата
18 януари 2016 97.4839 -4.61%
17 март 2016 99.0093 -3.19%
17 май 2016  99.033 -3.17%  
18 юли 2016   99.3677   -2,85%  
19 септември 2016   99.5811   -2.73%  
17 ноември 2016   98.8087   -3.52%  
17 януари 2017   102.4214 0.22%
17 март 2017   106.1254  3.85%
17 май 2017   108.9528  6.61%
17 юли 2017   109.7784 7.42%
18 септември 2017   109.7651 7.41%
17 ноември 2017 109.7383 7.38% 
17 януари 2018 113.4659  11.03% 
19 март 2018 109.1183 6.78% 
17 май 2018 109.6958 7.34%
17 юли 2018 108.4613 6.13%
17 септември 2018 107.3274  5.02%
7 ноември 2018 104.4348  2.19%
  Крайна доходност**    2.885%

** Крайната доходност се изчислява като средното аритметично от доходността към датите на осредняване.

Полезно

Други структурни депозити

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5