ДСК Инвест – Income Stars Funds Plus

Структурираният депозит „ДСК Инвест – Income Star Funds Plus” е деноминиран в евро и се открива за срок от 3 години (период на срочно депозиране). Структурираният депозит се състои от гарантирана главница*, фиксирана лихва в размер на 0.01% и възможност за премия. Премията (или допълнителната доходност) на продукта зависи от представянето на инвестиционната компонента, в случая BNP PARIBAS INCOME STAR FUNDS INDEX, и се равнява на 100% от положителната доходност на индексът за 3 годишният период на срочно депозиране, изчислена като процентното изменение между стойността на индексът на 19.01.2015 г. и средноаритметичната от официалните нива на индексът на датите на осредняване. Датите за осредняване са общо 18 за 3-годишния период на срочно депозиране.

Какво представлява BNP PARIBAS INCOME STAR FUNDS INDEX?

Традиционните активи като кеш, ДЦК и корпоративни облигации вече не са източник на атрактивна доходност, която да може да се пребори с инфлацията. BNP Paribas Income Star Funds Index (Bloomberg Code: BNPIICFT Index) Ви дава възможност да инвестирате чрез контролиране на риска в четири топ взаимни фонда на едни от най-добрите портфолио мениджъри в света, като целта е да се генерира по-висока доходност чрез инвестиция в различни класове активи, включващи високодоходни облигации и ДЦК от развиващите се пазари, както и акции носещи дивидент, и недвижими имоти.

BNP PARIBAS INCOME STAR FUNDS INDEX представлява равно претеглена кошница от четири високодоходни взаимни фонда както следва:

Asset manager Name of Fund ISIN Bloomberg ticker CCY
BlackRock Global Funds BGF Global Multi Asset Income LU0813497111 BGMAE2E LX EUR
JPMorgan Asset Management Europe JPMorgan Global Income LU0740858229 JPGIAEA LX EUR
M&G Investment Management M&G Optimal Income GB00B1VMCY93 MGOIAEA LN EUR
Schroder Investment Management Schroder ISF Global Multi - Asset Income LU0757360531 SCGMA1H LX EUR

Ежедневно индексът се ребалансира с цел да се поддържат равни теглата на тези фондове в кошницата. Индексът включва механизъм за контролиране на волатилността, като поддържа волатилността близка до 4,5% при максимална експозиция в кошницата от фондове до 150% (чрез използване на левъридж).

Представянето на BNP Paribas Income Star Funds Index към м. октомври 2014г. е както следва:

Доходност за последните: Анюализирана доходност
1 г YTD 3 г от началото
BNPIICFT Index 0,73% 0,99% 4,65% 7,63% 7,54% 10,18% 10,97%

Откриване на структуриран депозит „ДСК ИНВЕСТ – INCOME STAR FUNDS PLUS”

 • За кого е предназначен: структуриран депозит „ДСК Инвест – Income Star Funds Plus” може да се открие на всяко пълнолетно местно или чуждестранно физическо лице.
 • Минимална сума за откриване: 100 евро
 • Период на влогонабиране: от 01 декември 2014г. до 15 януари 2015г. вкл.
 • Период на срочно депозиране: от 16 януари 2015г. до 16 януари 2018г. вкл.
 • Период на спестовен влог: от 17 януари 2018 г.

Лихвени проценти

 • През периода на влогонабиране получавате 0.4% годишна лихва, която се капитализира в последния ден на изтичане на периода на влогонабиране. В случай, че през периода изтеглите парите си, получавате лихва при отказ (от продукта) в размер на 0.01%. Частични тегления не се допускат.
 • Периодът на срочно депозиране започва на следващия ден след крайната дата на периода на влогонабирането и продължава до заложената крайна дата. През този период получавате основна лихва в размер на 0.01% на годишна база, отделно от премията, която има възможност да получите в края на периода на срочното депозиране. При предсрочно прекратяване на депозита през този период на клиента се начислява такса в размер на 5%. Частични тегления не се допускат.
 • Период на безсрочен влог. След периода на срочно депозиране, Банката автоматично трансформира всички депозити в безсрочни влогове без издаване на спестовна книжка;

Начин на изплащане на лихвата

Лихвата се изплаща на падеж чрез капитализиране, като нейния размер се определя от лихвата през периода на влогонабиране (0.4%), плюс гарантираната лихва от 0.01% на година през периода на срочно депозиране, заедно с допълнителната премия, зависеща от представянето на инвестиционната компонента през периода на срочно депозиране.

Няколко важни причини да изберете „ДСК ИНВЕСТ – INCOME STAR FUNDS PLUS”:

 • Възможност за непряка инвестиция в четири топ взаимни фонда на едни от водещите портфолио мениджъри в света;
 • 100% гарантиране на вложенията на падежа*
 • Възможност за реализиране на по-висока положителна доходност в сравнение със стандартните депозитни продукти;

 

*Влогът е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до общ размер от 196 000 лв.

Резултати:

Уважаеми клиенти, инвестиционната компонента е закупена на 19.01.2015 г. при начално ниво на индекса от 180,0547.

Датите на усредняване и стойностите на индекса към тях са както следва:

ДСК Инвест – Income Stars Funds Plus  
 Дати на осредняване Стойност на индекса Доходност към датата
19 Март, 2015 185.7175 3.15%
19 Май, 2015 183.6214 1.98%
20 Юли, 2015 183.3081 1.81%
21 Септември, 2015 176.631 -1.90%
19 Ноември, 2015 178.6661 -0.77%
19 Януари, 2016 172.1546 -4.39%
21 Март, 2016 174.0712 -3.32%
19 Май 2016 175.2899 -2.65%
19 Юли, 2016 180.9237 0.48%
19 Септември, 2016 181.1431 0.60%
21 Ноември, 2016 181.9024 1.03%
19 Януари, 2017 187.6269 4.21%
20 Март, 2017 189.1153 5.03%
19 Май, 2017 189.6158 5.31%
19 Юли, 2017 190.4302 5.76%
19 Септември, 2017 188.22 4.53%
20 Ноември, 2017 190.4071 5.75%
12 Януари, 2018 193.2011  7.30%
 Крайна доходност**   1.88%

 ** Крайната доходност се изчислява като средното аритметично от доходността към датите на усредняване.

Полезно