Официални правила на Потребителска кампания „Спечелете с Мъниграм и Банка ДСК”

 

 

На 28.01.2022 г., настоящите Официални правила на Потребителска кампания “Спечелете с Мъниграм и Банка ДСК” се допълниха и измениха, като периодът на Кампанията се удължава до 28.02.2022 г.


 

Раздел 1. Организатор на Kампанията и официални правила

Потребителската кампания „Спечелете с Мъниграм и Банка ДСК” („Кампанията“) се организира и провежда от агенция “Публисис” АД, ЕИК 175432612, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „България“ № 118 („Организатор“) по възложение от „Банка ДСК“ АД, ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: град София, ул. „Московска” 19 („Възложител”).

Настоящите официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Кампанията и са свободно достъпни на интернет адрес: https://dskbank.bg/индивидуални-клиенти/money-gram през целия период на Кампанията в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Всеки участник в Кампанията „Спечелете с Мъниграм и Банка ДСК” следва да се запознае с настоящите Официални правила. Настоящите Официални правила уреждат реда и правилата на провеждане на Кампанията и участниците в нея са длъжни да ги спазват.

Възложителят си запазва правото да допълва или променя настоящите официални правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта https://dskbank.bg/индивидуални-клиенти/money-gram.

Възложителят има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на сайта https://dskbank.bg/индивидуални-клиенти/money-gram, както и в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства и/или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на тези Официални правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

Раздел 2. Териториален обхват на Кампанията

Кампанията се организира и провежда на цялата територия на Република България.

 

Раздел 3. Период/етапи на Кампанията (Изм. от 28.01.2022 г.)

Кампанията стартира в 0:00 часа на 28 октомври 2021 г.

Крайният срок на Кампанията се удължава до 23:59 часа на 28 февруари 2022 г. 

Кампанията се осъществява на четири отделни етапа, както следва:

 • Първи етап, който стартира в 0:00 часа на 28 октомври 2021 г. и ще продължи до 23:59 часа на 30 ноември 2021 г.
 • Втори етап, който стартира в 00:00 часа на 1 декември 2021 г. и ще продължи до 23:59 часа на 31 декември 2021 г.
 • Трети етап, който стартира в 0:00 часа на 1 януари 2022 г. и ще продължи до 23:59 часа на 28 януари 2022 г.
 • Четвърти етап, който стартира в 0:00 часа на 28.01.2022 г. и ще продължи до 23:59 часа на 28 февруари 2022 г.

 

Раздел 4. Право на участие

Право на участие в Кампанията имат всички пълнолетни физически лица, които са ползватели на услугата MoneyGram в офиси на „Банка ДСК“ АД (наричани по-долу “Потребители”) и които са изпратили и/или получили поне 5 (пет) парични превода, в лева или във валута, (наричани по-долу “Трансакции”) чрез услугите на  MoneyGram в офиси на банката в България по време на съответния етап на Кампанията и които са попълнили и подписали Заявление за участие. С попълване и подписване на първото Заявление за участие лицето се съгласява, че  може да участва и в трите етапа на Кампанията, посочени като срокове в раздел 3 по-горе.  

Участието в Кампанията не е обвързано с покупка на определен банков продукт и/или услуга. Участието е обвързано с ползването на услугата парични преводи MoneyGram, извършени в офиси на “Банка ДСК” АД.

Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Кампанията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Кампанията.

 

Раздел 5. Механизъм на Кампанията

Всеки Потребител, който е попълнил и подписал Заявление за участие и е извършил 5 (пет) или повече валидни Трансакции чрез услугите на MoneyGram в офиси на “Банка ДСК” АД в България в рамките на съответния етап на  Кампанията, придобива качеството “Участник” в Кампанията и има право на едно участие (независимо от това дали валидните Трансакции направени от съответния Участник са 10, 15 или повече като брой) в тегленето на награди за етапа,  в който са извършени Трансакциите, чрез услугите на MoneyGram. Трансакции, направени през съответния етап от Кампанията, участват в тегленията на награди само за съответния етап от Кампанията и не участват в тегленията за награди за следващия/те етапи на Кампанията.

Всеки Участник, спечелил награда/и от даден/и етап/и на Кампанията, има право да участва и в тегленията за награда и през следващия/те етап/и на Кампанията, ако извърши нови поне 5 (пет) Трансакции чрез услугите на MoneyGram в офиси на “Банка ДСК” АД в България по време на съответния етап от Кампанията. 

С попълване и подписването  на Заявление за участие, Потребителят приема настоящите Официални правила и условията за участие в Кампанията.

Участието в Кампанията на лицата, които получават пари чрез услугата MoneyGram от офис на „Банка ДСК“ АД, който се намира на територията на България и/или в банкова сметка в „Банка ДСК“ АД по време на периода на Кампанията, не е обвързано с плащане на цена за услугата.

Няма изискване за минимален паричен размер на изпратената и/или получената парична сума, освен това, което е посочено в условията за ползване на услугите на MoneyGram, достъпни в клоновата мрежа на „Банка ДСК“ АД и на адрес https://www.moneygram.com/mgo/bg/en/

За да е валидно участието на даден Потребител в Кампанията, то:

 • Потребителят трябва да отговаря на изискванията на РАЗДЕЛ 4 по-горе,
 • Трансакциите трябва да са извършени в съответните етапи от периода на Кампанията, посочени в РАЗДЕЛ 3 по-горе.

 

Раздел 6. Описание на наградите

(Изм. от 28.01.2022 г.) За всеки отделен етап на Кампанията (общо 4 етапа) се теглят на лотариен принцип по 20 (двадесет) броя еднакви по вид и модел предметни награди, а именно: таблети Lenovo - Tab M7 4G, 7", 16GB, черен (общо 60 таблета), измежду всички Участници, направили поне 5 (пет) Трансакции през съответния етап на Кампанията.

(нов от 28.01.2022 г.) От началото на Кампанията до момента (28.01.2022 г.) са останали общо 38 (тридесет и осем) бр. неизтеглени награди, поради липсата на валидни регистрации през съответния етап на Кампанията, а именно: 9 бр. награди за етапа от 28.10.2021 г. до 30.11.2021 г. и 14 бр. награди за етапа от 01.12.2021 г. до 31.12.2021 г. За етапа от 01.01.2022 г. до 28.02.2021 г. – 38 (тридесет и осем) бр. награди Възложителят удължава периода на Кампанията с още един етап, като описаните в предходното изречение и неизтеглени награди, ще бъдат изтеглени, както следва: 38 (тридесет и осем) бр. награди на изтеглени Печеливши, които са направили валидни регистрации в периода от 28.01.2022 г. до 28.02.2022 г. В случай, че и след изтичане на удължения срок на Кампанията, останат неизтеглени награди, поради липса на валидно направени регистрации и/или поради други причини, то Възложителят си запазва правото да реши дали да удължи още веднъж срока на настоящата Кампания, за да изтегли и останалите неизтеглени награди или да реши Кампанията да приключи и без да са изтеглени всички предвидени награди.  

Наградите са предметни, не се преотстъпват и не могат да бъдат заменяни с паричната им равностойност и/или за други предметни награди.

 

Раздел 7. Определяне на печелившите

Печелившите ще бъдат определяни от Организатора на случаен принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус. За определяне на Печелившите Възложителят няма да предоставя на Организатора лични данни на Участниците, а само уникални референтни номера на Трансакции, извършени чрез услугите на MoneyGram. При всяко теглене ще се определя съответният брой печеливши, а именно 20 (двадесет) броя и по 5 резерви за всеки отделен етап.

Датите за тегленията на наградите са, както следва: (изм. от 28.01.2022 г.)

 • За първия етап – теглене на 06 декември 2021 г. - за извършените Трансакции, чрез услугата на MoneyGram в периода от 0:00 часа на 28.10.2021 г. до 23:59 часа на 30.11.2021 г.
 • За втори етап – теглене на 10 януари 2022 г. - за извършените Трансакции, чрез услугата на MoneyGram в периода от 0:00 часа на 01.12.2021 г. до 23:59 часа на 31.12.2021 г.
 • За трети етап – теглене на 07 февруари 2022 г.  - за извършените Трансакции, чрез услугата на  MoneyGram в периода от 0:00 часа на 01.01.2022 г. до 23:59 часа на 28.01.2022 г.
 • За четвърти етап - тегленe на 04 март 2022 г. - за извършени Трансакции, чрез услугата на MoneyGram в периода от 0:00 часа на 28.01.2022 г. до 23:59 часа на 28.02.2022 г.

Всички Печеливши ще бъдат уведомени от представител на “Банка ДСК” АД за спечелените награди чрез телефонно обаждане на посочения телефон в попълненото Заявление за участие в Кампанията.

В случай че не е осъществена връзка с Печеливш в срок до 5 (пет) работни дни от определянето на Печелившите за съответния етап от Кампанията или Печелившият откаже получаване на наградата, за Печеливш се счита първият определен резервен печеливш участник, като начинът за уведомяване е същият – с телефонно обаждане. В случай че и той не отговори в срока по тази точка, за Печеливш се приема вторият резервен печеливш участник, като се предприемат същите стъпки за уведомяването му.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“) и предвид факта, че, размерът на предметната наградата е над 100 (сто) лева, поради което доходът от предметната награда се счита за облагаем, и “Банка ДСК” АД следва да декларира и да внесе за своя сметка дължимия авансов данък върху дохода от наградата.

Всеки Печеливш ще може да получи наградата си лично от офис на „Банка ДСК“ АД, изрично посочен/избран от съответния Печеливш при уведомяването му за наградата и след подписване на приемо-предавателен протокол, в който Печелившият задължително следва да попълни и Единния си граждански номер (ЕГН). Приемо-предавателният протокол ще  бъде предоставен на Печелившия от служител на банката. Предвид задълженията на Възложителя по ЗДДФЛ задължително условие за получаване на наградата е попълване на ЕГН на Печелившия в приемо-предавателния протокол.

При получаване на наградите Печелившите участници ще трябва да представят документ за самоличност, за да се идентифицират като Печеливши в Кампанията.

Участниците разбират и се съгласяват, че Възложителят няма да търси други начини за предоставяне на наградата, различни от директно получаване в офис на банката, посочен/избран от всеки Печеливш при уведомяването му за наградата.

С подписване на приемо-предавателния протокол, Печелившите се съгласяват, че техните имена могат да бъдат публикувани на официалния сайт на Банка ДСК АД https://dskbank.bg/индивидуални-клиенти/money-gram.

Всички награди ще бъдат изпратени до съответните офиси на Банка ДСК в срок до 30 (тридесет) работни дни след датата , на която всеки Печеливш уточни избрания от него офис на банката за получаване на наградата.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който е подал неточни или непълни данни (грешен, непълен телефонен номер) или в определеното за това поле не е посочил телефонен номер, а друг текст (знаци, цифри, думи и пр.) и/или телефонният номер, към момента на обаждането за уведомяване е закрит или блокиран (неактивен), Печелившият губи правото да получи наградата и същата ще бъде предоставена на следващия по ред резервен Печеливш. Механизмът по предходното изречение се прилага и за следващите резервни Печеливши. В случай че поради причини описани в първото изречение от този абзац, наградата не може да бъде предоставена нито на първият изтеглен Печеливш, нито на никой от изтеглените 5 резервни Печеливши, то Възложителят и/или Организаторът нямат задължение да теглят нови Печеливши, които да получат наградата.

В случай че награда е непотърсена в срок от 30 дни след уточняване на офиса на банката, в който Печелившият желае да получи наградата и в този срок съответният Печеливш не се е свързал с Възложителя, за да го уведоми, че са налице възпрепятстващи го причини да получи наградата си лично от офиса на банката, но ще се яви да получи наградата си на определена дата, то наградата се счита за нежелана и Печелившият губи правото си да я получи. В случай, че наградата не е потърсена в посочените в предходното изречение 30 дневен срок или на посочената от Печелившия дата, наградата се предоставя на следващия по ред резервен Печеливш. Механизмът по предходното изречение се прилага и за следващите резервни Печеливши. В случай че поради причини описани в първото изречение от този абзац наградата не може да бъде предоставена нито на първият изтеглен Печеливш, нито на никой от изтеглените 5 резервни Печеливши, то Възложителят и/или Организаторът нямат задължение да теглят нови Печеливши, които да получат наградата.

Информация за Кампанията може да бъде получена на сайта на банката на адрес https://dskbank.bg/индивидуални-клиенти/money-gram или чрез обаждане на телефон 0700 10 375/*2375 (цена на обаждането според индивидуалния Ви тарифен план).

Раздел 8. Отговорност

Организаторът и Възложителят не носят отговорност (в степента, допустима от закона) за каквито и да е загуби или вреди, произтичащи от провеждането на Кампанията и/или от участието на който и да е Потребител и Участник в Кампанията, и/или ако Кампанията не се осъществи съгласно предвиденото.

Организаторът и Възложителят не носят отговорност за некоректни данни, предоставени от Потребителите/Участниците.

Организаторът и Възложителят не гарантират, че достъпът до интернет страницата на https://dskbank.bg/индивидуални-клиенти/money-gram за достъп до информация за Кампанията ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол.

Организаторът и Възложителят не носят отговорност за качеството и за технически проблеми при използването на предоставените в настоящата Кампания награди, като отговорността за рекламации и реализиране на гаранционната отговорност е на съответния търговец и/или производител на наградата.

Организаторът и Възложителят не носят отговорност, в случай че наградата или която и да е част от нея не може да бъде получена поради невъзможност Печелившият и/или негов представител да бъде идентифициран при получаване на наградата по реда по-горе или поради други технически и/или юридически пречки.

Организаторът и Възложителят не носят отговорност при невъзможност за получаване на награда от страна на Печелившия поради предоставен неточен, неверен или невалиден телефон за контакт.

 

Раздел 9. Защита на личните данни

С настоящите Официални правила Възложителят информира участниците в Кампанията „Спечелете с Мъниграм и Банка ДСК“ относно необходимостта да обработва техни лични данни във връзка с провеждането на Кампанията и раздаване на наградите. Уведомлението дава информация и за обема, целите, правното основание, средствата, начините и сроковете за обработване на лични данни.

За целите на Кампанията ще бъдат обработени следните лични данни за лицата за постигане на следните цели:

 • пълни три имена на Участника – предоставят се лично от Потребителите/участниците, при попълване на Заявлението за участие. Събират се и се обработват за целите на идентификация на Участниците в Кампанията и за целите на предоставяне на наградите на Печелившите;
 • телефонен номер - предоставя се лично от Потребителите, при попълване на Заявлението за участие. Събира се и се обработва за целите на телефонно уведомяване на Печелившите от страна на Банка ДСК АД;
 • пълни имена и ЕГН на Печелившите - предоставят се лично от Печелившите при попълване на приемо-предавателния протокол за получаване на наградата. Събират се с цел изпълнение на задълженията на “Банка ДСК” АД по ЗДДФЛ във връзка с деклариране и внасяне на дължимия авансов данък върху дохода от получената награда.

Основание за обработката на предоставените данни са договорни отношения между Участника и MoneyGram Payment Systems Inc., по-конкретно участие в Кампанията с очакване на насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Кампанията. При отказ да се предоставят описаните по-горе лични данни лицето няма да има право да участва в Кампанията, тъй като няма да може да бъде идентифицирано като Участник и/или Печеливш в Кампанията.

Част от личните данни на Участниците, регистрирани за тегленето на наградите, а именно пълните имена на печелившите, може да бъдат публикувани в страницата https://dskbank.bg/индивидуални-клиенти/money-gram , след подписването на приемо-предавателния протокол от съответния Печеливш.

Администратор на следните лични данни: пълни три имена на Участниците и телефонен номер, подадени в Заявлението за участие, е „Банка ДСК“ АД. При спазване на изискванията на приложимото законодателство за защитата на лични данни тези лични данни на Участниците, събрани за целите на Кампанията, могат бъдат обработени за целите на Кампанията от “Банка ДСК” АД. Личните данни ще бъдат събирани и обработвани от “Банка ДСК” АД за реализация на настоящата Кампания, за определяне на Печелившите и връзка с тях с цел предоставяне на наградите. “Банка ДСК” АД ще съхранява предоставените ѝ лични данни, за срок от 1 (един) месец след края на Кампанията. След изтичането му, всички лични данни ще бъдат унищожени.

Администратор на следните лични данни: пълни три имена и ЕГН на Печелившите, подадени в Приемо-предавателен протокол при получаване на награда, е “Банка ДСК” АД. Тези лични данни се събират с цел изпълнение на законово задължение на “Банка ДСК” АД по ЗДДФЛ по отношение на деклариране и внасяне на дължимия авансов данък върху дохода от наградите. Тези лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица. Срокът за съхранение на тези лични данни се определя от действащото законодателство и задълженията на “Банка ДСК” АД по ЗДДФЛ.

Метод на събиране на данните

“Банка ДСК” АД ще обработва и използва само данни, които Участниците са  предоставили доброволно. Това означава, че всеки Участник носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като “Банка ДСК” АД няма достъп до тези лица и няма практическа възможност да контролира дали Участниците предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.

Ето защо всяко лице носи пълна лична отговорност, ако предостави данни на трето лице без негово знание и/или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение на предоставените имена, телефони и ЕГН.

Начин на съхранение

“Банка ДСК” АД съхранява и обработва личните данни на Участниците в електронна форма, в защитена среда. Обработването на лични данни може да включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, използване, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

“Банка ДСК” АД разполага и поддържа режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Участниците. “Банка ДСК” АД осигурява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участниците срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.

Права на Участниците във връзка със защитата на личните им данни

Съгласно приложимото законодателство всеки Участник има следните права във връзка със защитата на своите лични данни:

 • да отправи запитване до MoneyGram Payment Systems Inc. или до “Банка ДСК” АД дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните лични данни, както и информация относно целта, за която се обработват, за какъв срок ще бъдат обработвани, на кого са разкрити или ще бъдат разкрити (право на достъп), съгласно чл. 15 от ОРЗД;
 • да поиска корекция на неточност в Личните му данни или допълване на непълни негови Лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране) съгласно чл. 16 от ОРЗД;
 • да поиска от MoneyGram Payment Systems Inc. или от “Банка ДСК” АД да изтрият свързани с него Лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които Участникът е оттеглил съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил (право на изтриване, право „да бъдеш забравен“) съгласно чл. 17 от ОРЗД;
 • да поиска от MoneyGram Payment Systems Inc. или от “Банка ДСК” АД да ограничат обработката на Личните му данни (т.е. Личните данни да продължат да бъдат съхранявани от или от “Банка ДСК” АД, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на Личните данни се оспорва от Участника, когато обработването е неправомерно или когато MoneyGram Payment Systems Inc. или “Банка ДСК” АД не се нуждаят повече от тях за целите на Кампанията, но Участникът изисква данните да бъдат съхранени с цел защита на негови правни претенции (право на ограничаване на обработването) съгласно чл. 18 от ОРЗД;
 • да поиска от MoneyGram Payment Systems Inc. или от “Банка ДСК” АД Личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните), съгласно чл. 20 от ОРЗД;
 • право на възражение съгласно чл. 21 от ОРЗД. Участникът има право по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него; и
 • право на жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на Личните му данни, съгласно чл. 77 от ОРЗД.

Всеки Участник може да упражни посочените по-горе права, като изпрати искане до MoneyGram Payment Systems Inc. или до “Банка ДСК” АД, чрез писмено заявление до адреса на MoneyGram Payment Systems Inc.или до адреса на “Банка ДСК” АД, което следва да съдържа: име, имейл адрес, адрес за кореспонденция с Участника и други данни за идентифициране на съответния Участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване.

За въпроси във връзка със защита на личните данни, моля обръщайте се към: dpo@dskbank.bg 

 

Раздел 10. Приложимо право

Настоящите Официални правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.

Евентуалните спорове относно провеждането на Кампанията между Участници и Организатора/Възложителя се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния Съд в град София.

 

Настоящите официални правила на Потребителска кампания “Спечелете с Мъниграм и Банка ДСК” са редактирани и актуализирани на 28.01.2022 г.

Превключване към висок контраст
Промяна размера на съдържанието