empty image

Информация за действията на Банка ДСК по отношение на коронавирус

За нас е важно да Ви подкрепим, ако сте засегнати от кризата с Covid-19

В настоящия труден момент за всички, за нас е важно да Ви подкрепим, ако имате или очаквате да имате затруднения при погасяване на кредитните Ви задължения или имате нужда от допълнителни средства.

Затова Банка ДСК се присъедини към Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки (вижте повече тук) във връзка с въведеното на 13 март 2020 г. от Народното събрание извънредно положение, както и към програмата на Българска банка за развитие за предоставяне на безлихвени кредити на физически лица.

Безлихвени кредити за индивидуални клиенти по програмата на Българска банка за развитие

Безлихвени кредити за индивидуални клиенти по програмата на Българска банка за развитие

Кой може да кандидатства?

 • Физически лица с декларирани и/или платени осигурителни вноски за период от 6 месеца преди кандидатстването за кредит, които са/били  в неплатен отпуск заради кризата с COVID-19, не получават/получавали други възнаграждения за извършвана от него трудова дейност и които ще се върнат/са се върнали на същата работа след прекратяване на неплатения отпуск.

 • Самоосигуряващи се лица с декларирани и/или платени осигурителни вноски за период от 6 месеца преди кандидатстването за кредит, но с временно прекъсната дейност в резултат на извънредното положение или спад от минимум 20 % в доходите им за първото тримесечие за 2020 г. или за което и да е следващо календарно тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите му през съответното тримесечие на 2019 г. Самоосигуряващите се лица не следва да получават/получавали други възнаграждения за извършвана от него трудова дейност.

Кого касаят мерките?

Физически лица, които имат платени осигурителни вноски и предстои да се върнат на работа, като отговарят на следните условия :

Какви са условия на безлихвените кредити?

Физически лица, които имат декларирани и/или платени осигурителни вноски за период от 6 месеца преди кандидатстването за кредит и предстои да се върнат/са се върнали на работа, като отговарят на следните условия :

 • Работят на трудов договор, като са:
 • в/били неплатен отпуск, като следствие от пандемията/извънредната епидемична обстановка;

 • не са прекъсвали трудовите си правоотношения в последните 6 месеца, преди кандидатстването за кредит. Няма изискване през последните 6 месеца да са работили при един и същ работодател;

 • не получава/ не е получавало други възнаграждение за извършвана от него трудова дейност;

 • имат отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който са пуснати в неплатен отпуск.

 • Ако са самоосигуряващо се лице, което:
 • е прекъснало дейността си и/или търпи поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г. или за което и да е следващо календарно тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите му през съответното тримесечие на 2019 г.

 • не получава/не е получавало други възнаграждение за извършвана от него трудова дейност.

Какви са условия на безлихвените кредити?

 • Размер: до 4 500 лева
 • Валута: лева
 • Без обезпечение
 • Начин на погасяване: равни месечни вноски след изтичане на гратисния период
 • Срок: до 5 г. (60 месеца)
 • Лихвен процент: 0 (нула)%
 • Гратисен период: от минимум 6 месеца до максимум 24 месеца
 • Без такси и комисиони във връзка с отпускане на кредита

При кредит за сумата от 4 500 лева, гратисен период за погасителни вноски от 24 месеца и общ срок на кредита от 5 години, месечната погасителна вноска след изтичане на гратисния период е 125 лева.

Разходите за откриване и обслужване на разплащателна сметката, обслужваща кредита, са съгласно действащата Тарифа за таксите и комисионите за физически лица на Банка ДСК АД.

Докога може да кандидатствате?

За  кредит по Програмата на Българска банка за развитие, може да се кандидатства до 31.12.2020 г.

Какви са необходимите документи?

За физически лица на трудов договор:

1. Заверено копие от документ за самоличност – лична карта или паспорт;

2. Допълнителна информация приложение към Искане за кредит – по образец на Банката;

3. Декларация - съгласие за обработка на лични данни - по образец на Банката;

4. Документ от работодателя (заповед, служебна бележка или друго) удостоверяващ, че сте в/били неплатен отпуск и ще бъдете възстановен/сте възстановени на работа.

За самоосигуряващи се лица:

1. Валиден документ за самоличност - лична карта или паспорт;

2. Допълнителна информация приложение към Искане за кредит – по образец на Банката;

3. Декларация - съгласие за обработка на лични данни - по образец на Банката;

4. Документ за регистрация като е самоосигуряващо се лице;

5. Декларация за прекъсната дейност на самоосигуряващите се лица, подадена в НАП (по образец на НАП).

и/или

6. Документи, от които може да се удостовери поне 20 % спад в доходите на самоосигуряващото се лице в първо тримесечие на 2020 г. или за което и да е следващо календарно тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите му през съответното тримесечие на 2019 г.

Как можете да кандидатствате?

Кандидатстването за безлихвени кредити за физически лица може да бъде осъществено в клоновете на банката - списък с банкови офиси

Имате ли нужда от съдействие?
Екипът ни от специалисти е на Ваше разположение за съвет.
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Как да управлявате финансите си по електронен път

ДСК Директ и DSK Smart Ви дават достъп до средствата Ви по всяко време и от всяко място. С тях ползвате по-ниски цени на банковите операции в сравнение с тези в офис на банката, лесен начин за плащане на сметки за комунални услуги и извършване на различни видове преводи в лева и валута, и много други предимства. 


Банкирайте дистанционно! Останете си вкъщи!

Вашето здраве, спокойствие и сигурност са най-важни за Банка ДСК.

В тази връзка ние продължаваме да предприемаме действия, за да гарантираме Вашата безопасност. Подготвихме кратки съвети, които Ви препоръчваме да следвате като предпазна мярка. Ще ги откриете и в нашите офиси.

Използвайте приоритетно Вашето онлайн и мобилно банкиране - ДСК Директ и DSK Smart, които Ви позволяват дистанционно да извършвате банкови операции през електронни и мобилни устройства.

DSK Smart е мобилното банково приложение с най-висок ръст в използването сред всички банкови приложения през втората половина на м. март (проучване на Brand New Vision). Ползваемостта на апликацията нараства с близо 20% спрямо първите две седмици на същия месец.

ДСК Smart е с красива визия, интуитивен интерфейс и най-вече с нови функционалности и настройки, които се адаптират спрямо Вашите конкретни потребности и предпочитания.

ДСК Директ и DSK Smart Ви гарантират:

 • Достъп до Вашите пари – по всяко време и от всяко място. Необходимо Ви е само устройство с връзка към интернет;
 • По-ниски цени на банковите операции в сравнение с тези в офис на банката;
 • Лесен и бърз начин за плащане на сметки за комунални услуги и извършване на различни видове преводи в лева и валута;
 • Възможност за подаване на онлайн искане за кредитна карта, потребителски кредит, овърдрафт, за разплащателна сметка, дебитна карта и Виртуална карта;
 • Удобна възможност за спестяване чрез уникални продукти, създадени специално за ДСК Директ и други.

Повече за ДСК Директ можете да научите тук, а за DSK Smart - тук.

Съветваме Ви също да използвате своите банкови карти за безкасови плащания, като напомняме, че за Ваше улеснение лимитът при плащане на POS терминал без въвеждане на ПИН код вече е променен от 50 на 100 лв. На Ваше разположение за информация е и нашият Контактен център: 0700 10 375 / *2375 (за мобилни устройства), имейл адрес: call_center@dskbank.bg.

В случай че при крайна необходимост Ви се налага да посетите офис на Банка ДСК, Ви молим да спазвате препоръчителната дистанция от 2 метра и Ви уверяваме още веднъж, че банката взема всички необходими мерки за защита на Вашето здраве и безопасност.

Актуална и полезна информация ще продължим да публикуваме на нашия сайт и на нашата Фейсбук страница, а до междувременно Ви съветваме #Останете си вкъщи!

 dsk_covid_info_1200x800px - Copy


Често задавани въпроси и отговори за отсрочване на кредити във връзка с COVID-19

1. Нужно е да подадете писмено Искане за отсрочване на задължение.

1.1. Искане за отсрочване може да бъде подаденo – моля, вижте на страница „Информация за действия на Банка ДСК по отношение на коронавирус“ в раздел „Мерки за клиенти във връзка с COVID- 19“.
1.2. В искането за отсрочване е нужно да посочите:
а) Кредитите, по които искате отсрочване, и схемите, които желаете да ползвате;
б) Начина на подписване на Допълнително/ни споразумение/я и примерен погасителен план: 

 • В офисите на Банката;
 • Чрез куриер на посочен от Вас адрес;
 • Чрез квалифициран електронен подпис (КЕП).

в) Декларирате в искането и удостоверявате вида на текущо или очаквано затруднение с изплащане на кредитно задължение, свързано с мерките срещу COVID 19, като предоставяте един от следните документи или друг, който е приложим:
- Заповед за прекратяване на трудово правоотношение;
- Заповед или удостоверение от работодател за ползване на неплатен отпуск;
- Документ за регистрация в Бюрото по труда;
- Удостоверение/ Потвърждение от работодател, че сте освободен или с намалени доходи.
В случай че не носите документа, можете да го изпратите по имейл на Вашия банков консултант. Представянето на удостоверителни документи не се прилага, в случай че декларираните затруднения се отнасят за членове на семейството/домакинството, които не са клиенти на Банка ДСК.

2. Банката потвърждава, че клиентът отговаря на критериите.

3. Подписвате Допълнително споразумение и Погасителен план за кредитите, за които е приложимо (по кредитни карти и овърдрафти погасителен план не се формира).

Ние ще направим всичко възможно да получите максимално бързо отговор по Вашето искане, като това ще стане на посочения от Вас телефон или електронна поща.

За предоговарянето на кредити на физически лица и микропредприятия, чрез схемите за отсрочване във връзка с извънредното положение, не се дължи такса.

Отсрочените задължения се изплащат след изтичане на договорения гратисен период, съгласно  сключеното допълнително споразумение за  съответния кредитен продукт.

В случай на избрана опция с гратисен период по главница и заплащане на дължимата лихва, отлагането няма да се отрази чувствително на размера на Вашата вноска, тъй като с пропуснатите вноски в гратисния период ще се увеличи крайният срок на кредита, упоменат в първоначалния Ви договор. 

В случай на избрана опция с гратисен период за плащане на главница и дължимата месечна лихва, след изтичането му към всяка вноска по кредита ще се добавя равна част от непогасената в гратисния период лихва. С пропуснатите вноски по главница в гратисния период, ще се увеличи крайният срок на кредита, упоменат в първоначалния Ви договор. Ако имате просрочие след 01.02.2020 г., то също ще бъде включено в променения погасителен план.

По време на "гратисния период" не е необходимо да имате задължително постъпления или достатъчно собствени средства по сметката, за да платите месечните лихви. Тези суми ще се удържат от лимита на овърдрафта, а ако той е изцяло използван – Банката служебно ще оформи „надвишение над наличността“, за което няма да дължите допълнително лихви. В случай на постъпване на средства по разплащателната сметка в срока на договорения гратисен период, със средствата първо се погасява надвишението, а остатъкът се отнася за погасяване на други дължими по кредита суми. Ако не бъде погасено в рамките на гратисния период, надвишението трябва да бъде погасено в срок до 6 месеца след изтичане на гратисния период.     

В "гратисния период" за използвания лимит по кредитната Ви карта няма да бъде формирана  минимална сума за револвиране, респективно няма да бъде необходимо да внасяте задължително суми по картата. След изтичане на гратисния период Банката ще възстанови формирането на минимална сума за револвиране и ще продължите да обслужвате картата си съгласно сключения договор за издаване и обслужване на кредитна карта.

Предоставена Ви е възможност, да отсрочите плащанията си за период от 6 месеца. По Ваша преценка, по всяко време можете да прекратите гратисния период, ако възстановите постъпленията и доходите си. Необходимо е да ни информирате, за да Ви изготвим нов погасителен план и да подпишете ново Допълнително споразумение.

Можете да се възползвате от останалите предлагани от Банка ДСК способи за предоговаряне.

След изтичане на гратисния период, като имате предвид вноската от погасителния план, който ще бъде изготвен на първата падежна дата, след изтичане на гратисния период. Ако сте избрали схемата с отсрочване плащането само на главница с 6 месеца, Вие продължавате на заплащате месечна лихва по кредита и по време на гратисния период съгласно предвиденото в погасителния план, предоставен към сключеното допълнително споразумение.

Не, безлихвените кредити за хора, изпаднали в затруднение, са отделен вид, предоставят се по „Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID 19“ на Българска банка за развитие (ББР). Тези кредити се обезпечават с гаранция от страна на ББР и по тях не се изисква допълнително обезпечение от страна на клиентите. Това ще са нови кредити.

Настоящите условия за отсрочване на плащанията се отнасят до вече отпуснати кредити от търговските банки.

Искането може да бъде подадено от кредитополучателя или съдлъжник по кредита.

Допълнителното споразумение се подписва от страните по него - кредитополучател и съдлъжник, В случай че по кредита има и поръчител, служителят на банката ще Ви уведоми дали е необходимо допълнителното споразумение да се подпише и от него.

Да, ако нежеланата безработица е покрит риск съгласно Общите условия на застраховката.

Първата вноска, която клиентът не дължи, се определя в погасителния план, който се предоставя при сключване на Допълнителното споразумение, като вече платени месечни вноски няма да се отсрочват.

Схемите за отсрочване на погасителни вноски по кредитни продукти на физически лица, наложени във връзка с ограниченията въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, се предоставят с гратисен период от 6 месеца, който не може да бъде удължаван.

Новини

Банка ДСК информира, че въвежда и предприема допълнителни мерки и действия за повишаване безопасността на клиентите и служителите, при посещения в клонова мрежа:


 • Въвежда се режим на контролиран достъп до банковите салони при спазване на достатъчна физическа дистанция от 2 метра между чакащи, обслужвани клиенти и обслужващ персонал.
 • Освен инструкциите, които служителите използват за информиране на клиентите, са подготвени и материали (постери и информационни стикери) със съвети и инструкции за безопасност, които в най-кратък срок ще бъдат разположени в обектите.
 • В по-големите офиси, съобразено с възможностите, гишетата за обслужване се организират през едно.
 • Обектите с удължено работно време и тези в големите търговски центрове, тип молове, преминават в режим на работа от 10:00 до 18:00 ч. от понеделник до събота, а в неделя от 10:00 до 15:00 ч. Някои от по-малките клонове от мрежата ни ще работят с допълнително намалено работно време.
 • Всички наши служители обслужват клиенти с предпазни средства (маски, ръкавици, дезинфекционни материали).
 • Увеличава се честотата на почистване на служебните помещения и зоните за обслужване на клиенти с дезинфекционни средства и препарати. В по-големите офиси е възможно да се преустанови обслужването за около 30 минути, за да се извърши дезинфекция на помещенията.

Банка ДСК съветва всички свои клиенти да посещават клоновата мрежа само в случай на крайна необходимост и им препоръчва да се възползват максимално от възможностите на електронните канали за банкиране ДСК Директ и DSK Smart, да използват своите банкови карти за безкасови плащания, както и да се обръщат за информация към Контактен център: 0700 10 375 / *2375 (за мобилни устройства), имейл адрес: call_center@dskbank.bg.

Ако посещение на офис е неотложно, Банка ДСК предоставя възможност на клиентите предварително да заявят час за посещение в по-големите офиси. Заявяването става на www.dskbank.bg, секция „Запази час за консултация“.


Уверяваме нашите клиенти, че мрежата от банкомати, електронната ни система за банкиране, както и собствената ни авторизационна система за картови плащания, функционират напълно нормално и са устойчиви на сериозни натоварвания. Всички наши клиенти трябва да бъдат спокойни, че ще имат постоянен достъп до своите средства чрез банковите си карти или електронните канали за банкови услуги.

За актуална информация, моля, следете нашия уебсайт и страниците ни в социалните мрежи.

Merki_sreshtu_coronavirus_banka_dsk

Банка ДСК съобщава, че във връзка с обявеното извънредно положение в страната от днес, 13 март, до 13 април, препоръчва на всички свои клиенти да предприемат следните действия за безопасност и спокойствие при извършване на финансови операции в този период:


 • Съветваме клиентите да посещават клоновата мрежа само в случай на крайна необходимост. При наличие на такъв повод, призоваваме клиентите да спазват нужната дистанция при физически контакт в обектите от 2 м., да прилагат високи хигиенни мерки и да следват инструкциите на нашите служители на място.
 • Като алтернатива на посещенията в клонова мрежа, препоръчваме на клиентите:
  • Да използват електронните канали за банкиране – интернет банкиране ДСК Директ и мобилно банкиране DSK Smart, които позволяват дистанционно извършване на банкови операции през електронни и мобилни устройства.
  • Да използват своите банкови карти за безкасови плащания на POS терминали в търговската мрежа.
  • Да използват мрежата от банкомати в цялата страна за теглене или вноски на парични средства.
  • За повече информация по всички въпроси, свързани с платежни продукти и услуги, предоставяни от Банка ДСК, да се обърнат към нашия контактен център за съдействие: 0700 10 375 / *2375 (за мобилни устройства), имейл адрес: call_center@dskbank.bg, или да потърсят на нашия уебсайт.

Грижата за клиентите и служителите е основен приоритет в дейността на Банка ДСК. Към този момент клоновата ни мрежа работи без ограничения в обслужването, но следим ситуацията и сме създали необходимата организация, при нужда, да въведем специален режим на работа, с цел опазване здравето на служителите и клиентите ни.


Уверяваме всички наши клиенти и партньори, че Банка ДСК, като част от групата на една от големите финансови институции в Централна и Източна Европа, Група ОТП, прилага собствени най-високи стандарти за сигурност, като същевременно спазва стриктно и надлежно разпоредбите и предписанията на държавните органи в страната.

За актуална информация, моля, следете нашия уебсайт.

Уважаеми клиенти,


Във връзка с предстоящото изплащане на пенсии, ние от Банка ДСК и Експресбанк, Ви препоръчваме:

За получаване на пенсии да използвате приоритетно широката ни мрежа от над 1 100 банкомата в цялата страна.

При невъзможност да ползвате банкомат, може да получите пенсията си и на гише в нашите клонове. Въвели сме стриктни мерки и режим на контролиран достъп за осигуряване на Вашата безопасност и тази на служителите ни, съгласно изискванията на здравните власти в страната. В тази връзка, съветваме клиентите, които имат да получават пенсия, да посетят офисите на Банка ДСК/Експресбанк до 12:00 часа в дните 7, 8 или 9 април 2020 г. (вторник, сряда или четвъртък). Молим Ви, преди да планирате посещение, да проверите началото на работното време на най-удобния за вас клон, на уеб сайта на Вашата банка. Временно, предвид обявеното извънредно положение в страната, някои от офисите ни започват работа от 10:00 часа.


Отново напомняме, че имате постоянен достъп до Вашите средства чрез банковата Ви карта и препоръчваме да се възползвате максимално от удобството да получите Вашата пенсия на банкомат.

Уведомяваме всички клиенти, че в дните 7, 8 и 9 април 2020 г. (вторник, сряда или четвъртък), до 12:00 часа в клоновете на Банка ДСК и Експресбанк ще се обслужват приоритетно клиенти за получаване на пенсии.


Създаваме настоящата организация на работа с грижа за Вашето здраве. Благодарим Ви за разбирането!


Екипът на Банка ДСК и Експресбанк

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати