Професионална учебна практика в Банка ДСК

Приемът на млади специалисти в поделенията на Банката и в Централно управление на професионална учебна практика се осъществява въз основа на специализирана процедура за подбор, структурирана в следните два етапа:

 • І-ви етап: “Преглед и класиране по документи”;
 • ІІ-ри етап: “Събеседване / структурирано интервю”.

Приемът на млади специалисти на професионална учебна практика е целогодишен.

Професионална учебна практика не е платена.

За повече информация, моля, посетете раздел "Кариери" в интернет страницата на Банката - www.dskbank.bg, където ще получите и актуална информация за свободните работни места.

Информация, свързана с “Банка ДСК” ЕАД, можете да намерите на сайта на Банката: www.dskbank.bg

Всички градове - 7.06.2019


Основни задължения:

Основните времеви параметри на професионалната учебна практика и часовата ангажираност се договарят индивидуално с кандидатите.

Основни времеви параметри: минимум – 1 (един) месец / респ. 30 календарни дни; максимум – 3 (три) месеца / респ. 90 календарни дни.

Часова ангажираност в 1 работен ден: минимум 4 работни часа; максимум 8 работни часа.

Възможно е преминаване през повече от 1 (едно) приемащо звено (“ротация на позиции за учебна практика”) в рамките до максимално допустимото времетраене.


Изисквания за заемане на длъжността:

Изисквания към кандидатите за професионална учебна практика:

Образователно равнище и етап от обучението към момента на кандидатстване:

 • студенти във ВУЗ – най-малко завършили семестриално ІІ-ри курс;
 • ученици в специализирани училища със специалности в областите “икономика” и “информационни технологии” – предпоследна и последна учебна година, съобразно предвидената в годишната учебна програма задължителна учебна практика;
 • студенти в І-ви и ІІ-ри курс във ВУЗ, но с придобито средно-специално образование в областите “икономика” и “информационни технологии”;

Ние предлагаме:


Необходими документи за кандидатстване:

Изискуем набор от документи на кандидатите за професионална учебна практика:

 • мотивационно писмо, където да бъде посочена конкретната област / дейност, в която кандидатът желае да проведе професионална учебна практика;
 • автобиография (“СV”) с приложена актуална снимка.

При допълнително поискване се представят:

 • Препоръка от обучаващото ВУЗ или специализирано средно училище;
 • Копие на студентска книжка или академична справка / респ. на ученически бележник.

При подаването на горе описаните документи, на кандидатите за професионална учебна практика се предлага да попълнят “Лист с очаквания” (свободен текст).

Електронни адреси и телефони за връзка със Специалистите в Направление "Човешки ресурси" в Банка ДСК

Банка ДСК e-mail адрес
Централно управление – гр. София Students-Practice@dskbank.bg
Региони Служител за връзка Телефон e-mail адрес
Благоевград Снежана Стоянова 073 / 829 766 Snezhana.Stoyanova@dskbank.bg
Бургас Диана Гочева 056 / 878 605 Diana.Gocheva@dskbank.bg
Варна Живка Господинова 052 / 683 951 Zhivka.Gospodinova@dskbank.bg
Велико Търново Мая Караджова 066 / 810 020 Maya.Karadzhova@dskbank.bg
Плевен Роза Стоянова 064 / 899 825 Roza.Stoyanova@dskbank.bg
Пловдив Славея Герасимова 032 / 632 850 Slaveya.Gerasimova@dskbank.bg
София - Запад Антоанета Васкова 02 / 9391 729 Antoaneta.Vaskova@dskbank.bg
София - Изток Лилия Митрина 02 / 9391 296 Liliya.Mitrina@dskbank.bg
Стара Загора Недка Димитрова 042 / 682 110 Nedka.Dimitrova@dskbank.bg

Координати за писмена кореспонденция в Централно управление на “Банка ДСК” ЕАД:

гр. София 1036, ул. “Георги Бенковски” №5
Дирекция “Организационно развитие и обучение”


Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички
 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5