Професионална учебна практика в Корпоративно банкиране на Банка ДСК

За всички студенти в 3 или 4 курс на тяхното икономическо образование, както и наскоро завършили икономически специалности, Банка ДСК предлага възможност за практическо обучение в сегмент Корпоративно банкиране (Корпоративен център – София, Бизнес центровете и Бизнес зоните на Банката в страната) в рамките на период до 3 месеца.

Всички градове - 7.06.2019


Основни задължения:

Основни времеви параметри: от 1 до 3 месеца.
Часова ангажираност в 1 ден: минимум 4 часа, максимум 8 часа.

Изисквания за заемане на длъжността:

Изисквания към кандидатите за професионална учебна практика:
Образователно равнище и етап от обучението към момента на кандидатстване: студенти във ВУЗ – най-малко завършили семестриално ІІI-ти курс;
Владеене на писмен и говорим английски език;
Ползване на втори чужд език или предоставяне на сертификат за достигнато ниво на владеене на английски език ще се счита за предимство.

Ние предлагаме:

Ние Ви предлагаме възможност да надградите академичните си познания с практически опит, придобит в професионална среда на едно от най-динамичните направления в Банката.

Програмата цели да обогати познанията на младите специалисти, но също така и да им съдейства за ориентация към по-нататъшната професионална реализация.

За Вашето качествено практическо обучение ще помогне младият и динамичен екип от опитни професионалисти, работещи в сегмент Корпоративно банкиране на Банка ДСК.

Необходими документи за кандидатстване:

Как може да се включите в програмата:

Приемът на млади специалисти за професионална учебна практика в Корпоративен център – София, Бизнес центровете и Бизнес зоните на Банка ДСК в страната се осъществява въз основа на специализирана процедура за подбор, структурирана в следните два етапа:
І-ви етап: “Преглед и класиране по документи”;
ІІ-ри етап: “Събеседване / структурирано интервю”.

Изискуем набор от документи на кандидатите за професионална учебна практика:
Мотивационно писмо, където да бъде посочена конкретната област / дейност, в която кандидатът желае да проведе професионална учебна практика;
Автобиография (“СV”) с приложена актуална снимка.

При допълнително поискване се представят:

  • Препоръка от обучаващото ВУЗ или специализирано средно училище;
  • Копие на студентска книжка / академична справка с информация за резултатите от положените към момента на кандидатстване изпити;
  • Копие на диплома за завършено Висше образование – в случаите когато кандидатите са Бакалаври и следват магистратура.

При одобрен прием, на кандидатите за професионална учебна практика се предлага да попълнят “Лист с очаквания” (свободен текст).


Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички
 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5