Юрисконсулт за Регионален център Плевен

Юрисконсулт за Регионален център Плевен, до 15.06.2020 г.

Плевен - 21.05.2020


Основни задължения:

 • Осигурява пряко правно обслужване на цялостната дейност на поделенията на Банката в съответния регион.
 • Тълкува и дава мнение по приложимите нормативни и вътрешни актове на банката.
 • Изготвя правни становища по кредитни и други банкови сделки, включително участва в изготвянето или съгласува необходимите споразумения и други документи в тази връзка.
 • Осъществява действия, свързани с принудително изпълнение спрямо длъжници по проблемни експозиции.
 • Представлява банката пред Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ) при учредяване или заличаване на особените залози.
 • Представлява банката пред нотариус и Агенция по вписванията при вписване и заличаване на ипотеки и извършване на всякакви други нотариални действия.
 • Правно обезпечава дейността, свързана със сключването, изменението, изпълнението и търсенето на отговорност при неизпълнение на договорите.
 • Представлява банката пред правозащитните органи и своевременно защитава нейните интереси.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше юридическо;
 • Образователно – квалификационна степен - „Магистър по право” с издържан теоретико-практически изпит за успешно завършен стаж за правоспособност;
 • Професионален опит – препоръчително 2 (две) години професионална практика;
 • Добра компютърна грамотност, способност за самостоятелно решаване на сложни казуси, необходимост от постоянна актуализация на знанията.
 • Ползване на западен език.
 • Лоялност към банката, комуникативност, компетентност, аналитично мислене, предприемчивост, работа в екип.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Позитивна и динамична среда, ориентирана към резултатите и клиентската удовлетвореност;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати;

Необходими документи за кандидатстване:

 • Професионална автобиография /CV/ на български език с актуална снимка и диплома за завършено висше образование;
 • Мотивационно писмо.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички
 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5