Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Инспектор "Проблемни кредити" - гр. Варна

за гр. Варна, до 31.01.2019 г.

Варна - 11.01.2019


Основни задължения:

 • Отговаря за дейността по управлението и събираемостта на проблемни кредити на граждани и малки и средни предприятия в РЦ Варна.
 • Извършва действия по управлението на проблемни кредити включващи: телефонни разговори, водене на преговори за плащане, преструктуриране, цесия, извънсъдебни споразумения.
 • Изготвя предложения до Комисията по проблемни кредити за предоговаряне, преструктуриране, предсрочна изискуемост и прекратяване на балансовото и задбалансовото отчитане на проблемни експозиции.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше икономическо, образователно-квалификационна степен – бакалавър, специалности свързани с функционалните задължения;
 • Професионален опит: за предпочитане трудов стаж в банковата система или други финансови институции по дейности свързани с основните задължения;
 • Да има теоретични и практически познания в областта на банковото дело;
 • Да има много добра компютърна грамотност – MS Office 2013;
 • Да ползва западноевропейски език (английски, др.) е предимство.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ с актуална снимка

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички