Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Кредитен инспектор (Кредитен специалист) - гр. Добрич

Кредитен инспектор, за Финансов център Добрич, гр. Добрич, до 31.12.2018 г.

Добрич - 6.12.2018


Основни задължения:

 • Консултира и обслужва клиентите на Банката по продукти по актива и пасива в лева и чуждестранна валута.
 • Осъществява продажби на банкови карти – дебитни и кредитни, кредит – овърдрафт, спестовни и срочни влогове, разплащателни сметки и електронно банкиране.
 • Управлява предоставените кредити.
 • Реализира кръстосани продажби на банкови продукти и услуги, както и на застрахователни, пенсионно-осигурителни и др.
 • Привлича нови клиенти, осъществява директен контакт с потенциални клиенти, провежда презентации пред персонала на фирми, с цел привличането им за клиенти на Банката.
 • Изготвя договори, становища, доклади и анализи.
 • Работи с касова наличност в лева и валута. Следи за разпознаване и недопускане на фалшиви банкноти.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше икономическо;
 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър, специалности свързани с функционалните задължения;
 • Професионален опит: за предпочитане трудов стаж в банковата система или други финансови институции по дейности свързани с основните задължения;
 • Да има теоретични и практически познания в областта на банковото дело;
 • Да притежава много добра пазарна ориентация;
 • Да има много добра компютърна грамотност – MS Office 2013.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ с актуална снимка

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички