Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Кредитен инспектор - София-Изток

Кредитен инспектор - за поделение към Регионален център „София – Изток”, гр. София, до 22.05.2018 г.

София - 14.05.2018


Основни задължения:

 • Консултира и обслужва клиентите на Банката по продукти и услуги по актива и пасива в лева и чуждестранна валута.
 • Осъществява продажби на кредити, кредитни карти с револвиращ кредит, стокови карти и кредит – овърдрафт.
 • Осъществява продажби по спестовни и срочни влогове, разплащателни сметки, банкови карти и електронно банкиране.
 • Управлява предоставените кредити, кредитни карти с револвиращ кредит, стокови карти и кредит – овърдрафт и следи за тяхното редовно погасяване.
 • Реализира кръстосани продажби на банкови продукти и услуги, както и на застрахователни, пенсионно – осигурителни и др..
 • Привлича нови клиенти – активно предлага банковите продукти и услуги, осъществява директен контакт с потенциални клиенти, провежда презентации пред ръководния състав на фирми, учреждения, организации и др., с цел привличането им за клиенти на Банката.
 • Изготвя договори, становища, доклади и анализи.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше икономическо;
 • Образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър по икономика”;
 • Професионален опит: минимум 1 (една) година във финансовата или банковата сфера;
 • Теоретически и практически познания в областта на банковото дело, много добра пазарна ориентация;
 • Да има много добра компютърна грамотност;
 • Ползването на английски език е задължително.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички