Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Мениджър "Връзки с клиенти Частно банкиране" - София

за Център „Частно банкиране” към Регионален център „София – Изток”, гр. София, до 16.02.2018 г.

София - 2.02.2018


Основни задължения:

 • Обслужва съществуващи и привлича нови първокласни клиенти, прилагайки индивидуален подход, директни и компетентни консултации;
 • Развива референтна мрежа за набиране на нови клиенти;
 • Осъществява продажба на кредитни продукти и пакетни програми, специално разработени за първокласните клиенти на Банката, както и кръстосани продажби на останалите продукти на Банката и дъщерните й дружества;
 • Осигурява бързина на транзакциите и операциите, извършвани от първокласните клиенти;
 • Извършва индивидуално консултиране по инвестиционни въпроси на база задълбочен анализ на нуждите на всеки отделен клиент;
 • Отговаря на писмени искания, запитвания и молби, депозирани от първокласните клиенти и др.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование - Висше образование;
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър”;
 • Професионален опит: минимум 2 (две) години трудов стаж в областта на банковото дело и финансите или минимум 1 година стаж на подобна позиция в банкова институция;
 • Да има теоретични и практически познания в областта на продажбите, финансовите анализи и планирането;
 • Да има много добра компютърна грамотност – MS Office 2013 (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access);
 • Ползването на западен език е предимство.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ с актуална снимка;

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички
 • Технически инспектор

  Оценител на недвижимо имущество, за Регионален Център Велико Търново (с място на работа гр. Русе), до 15.09.2018 г.

  Русе - 15.08.2018

 • Специалист Банкови операции - Ямбол

  Банков служител обслужване на клиенти за гр. Ямбол, до 26.08.2018г.

  Ямбол - 15.08.2018

 • Частен банкер

  Старши банков служител, частен банкер за Център „Частно банкиране” към Регионален център „София – Изток”, до 26.08.2018г. 

  София - 15.08.2018