Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Мениджър "Връзки с клиенти Частно банкиране" - гр. Варна

за Център „Частно банкиране”, гр. Варна, до 30.10.2018 г.

Варна - 8.10.2018


Основни задължения:

 • Привлича и обслужва първокласни клиенти в офисите и извън офисите на Банката, прилагайки индивидуален подход, компетентни консултации, кръстосани продажби на продукти на Банката и дъщерните дружества.
 • Поддържа постоянни връзки с клиентите и развива задълбочено разбиране за конкретните нужди на всеки индивидуален клиент. Активно предлага банковите продукти и услуги.
 • Извършва индивидуално консултиране по инвестиционни въпроси
 • Осъществява дискретно и компетентно индивидуално консултиране на първокласните клиенти
 • Развива референтна мрежа за набиране на нови клиенти, използвайки референции от външни и вътрешни източници
 • Осъществява продажбата на кредитни продукти и пакетни програми, специално разработени за първокласни клиенти.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Образователно-квалификационна степен – „магистър”;
 • Професионален опит: минимум 2 (две) години трудов стаж в областта на банковото дело и финансите;
 • Да има теоретични и практически познания в областта на банковото дело;
 • Да притежава опит в продажбите, финансовите анализи и планирането;
 • Да има много добра компютърна грамотност – MS Word, MS Excel;
 • Да ползва западноевропейски език (английски, др.).

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ с актуална снимка;

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички